2. j. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 5 september 1956 G. nr. 52378 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting Inter parochieel Sociaal Charitatief voor Oud-Gastel en Stampersgat. k. Schrijven van de k.e. harmonie St. Cecilia te Stampersgat, dd. 31 augustus 1956, houdende mededeling, dat geen gebruik zal worden gemaakt van de geldlening, groot 4-.000, t.b.v. het uniform fonds, verstrekt bij raadsbesluit van 18 april 1956, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 9 mei 1956, G. nr. 44783. De onder de letters a t/m k vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Af Y/ijzende 1. Verzoek van de bond tegen het schenden door het vloeken van Gods beslissing Heilige Naam te s-Gravenhagedd. augustus 1956, om toekenning subsidie van een gemeentelijk subsidie voor het jaar 1957. bond schenden Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- Gods Heilige der hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. Naam. Subsidie In- m. Verzoek van de interdiocesane stichting Katholieke Beroepskeuze- terdiocesane voorlichting te Tilburg, dd. 30 augustus 1956, nr. 5116/vL/GR om Stichting voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen Kath.Beroeps- van 0,02 per inwoner in de apparaatskosten en van 15,per keuzevoorlindividueel onderzoek van inwoners dezer gemeente. voor het jaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en Y/ethouders wordt zonder 1937, hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 0,02 per inwoner, berekend naar de toestand op 1 januari 1957» Subsidie n. Verzoek van het Noord-Brabants Studiefonds dd. 30 augustus 1956 Noord-B ra- nr. 5099/vdM/GR om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie bants Studie- te mogen ontvangen van 0,05 per inwoner. fonds voor Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder het jaar 1957hoofdelijke stemming besloten aan genoemd fonds voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 0,025 per inwoner, berekend naar de toestand op 1 januari 1957. Subsidie 0. Verzoek van de stichting Kath.Streeklevensschool voor jonge arbei- Stichting ders te Oudenbosch, dd. 18 september 1956 om voor het jaar 1957 Kath.Streek- een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 97,per leer- levensschool ling uit deze gemeente (gerekend wordt op 10 leerlingen uit deze voor jonge gemeente) c'.rbeiders te Na voorlezing van het ingekomen verziek, waarin de doelstelling van de udenbosch school nader is omschreven, wordt na een korte gedachtenwisseling over- y jor het jaareenkomstig het voorstel van burgemeester en Y/ethouders zonder hoofdelij— "957. ke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 1957 een ge meentelijk subsidie te verlenen van 97,— per leerling uit deze ge meente, onder voorwaarde echter, dat op dit subsidie in mindering zal worden gebracht een evenredig gedeelte van het eventueel te ontvangen provinciaal subsidie, zulks naar rato van het aantal leerlingen uit deze gemeente tot het totaal aantal leerlingen der school. Subsidie p. Verzoek van de vereniging Kath. Jeugdbescherming te Roosendaal Ver. Kath. dd. 12 september 1956, B. nr.956/56 om voor het jaar 1957 een Jeugdbe- gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 4,5 cent per r.k. scherming inwoner dezer gemeente. voor het jaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- 1957. der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde vereniging, voor het jaar 19571 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 0,01 per inwoner.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 45