VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op vrijdag 28 september 1956 Om 19.00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn alle leden t.w.: P. Verholen, L.P.Vrolijk, H. Luijten, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.F.Corstjens, G.J.J.Hürx- kens, Q.P. Koevoets, G.H. Theunisse, J.M. Roosendaal, F.A. Akkermans en L.C. Moerings. Secretaris is H.J. van Mechelen. Opening. De Voorzitter opent de vergadering om 19-15 uur met de christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: Notulen. 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen 2. Behandeling van de ingekomen stukken: stukken. a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 29 augustus 1956, G, nr. 54-599tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot 24e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1955- b. Besluit van Ged, Staten van Noord-Brabant dd. 29 augustus 1956 G. nr. 55223 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956, tot vaststelling van een verordening betreffende het ver lenen van wachtgeld en pensioen aan oud—wethouders dezer gemeen te. c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 22 augustus 1956 G.Nr. 544-24-, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de N.V. Wa terleidingmaatschappij Noord-West Brabant te Oudenbosch, voor een bedrag van 63-000, d. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 12 september 1956, G. nr. 55006, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956, tot vaststelling van een verordening betreffende de organi satie en het beheer van de vrijwillige brandweer in deze gemeente. e. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 19 september 1956, G. nr. 56337, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 augustus 1956 tot het verlenen van machtiging tot het aangaan van kasgeld leningen tot een bedrag van 380.000, f. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 5 september 1956 G. nr. 52306, houdende instemming met het raadsbesluit van 28 juni 1956, tot 3e wijziging van de salarisverordening gemeente ambtenaren 1955- g. Besluit van Burgemeester en wethouders dd. 12 september 1956, tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 200.000,met de be drijfsvereniging voor Leder- en lederverwerkende industrie, be drijfsafdeling schoenindustrie te Tilburg. h. Besluit van Ged. Staten van Noord -Brabant, dd. 29 augustus 1956 G. nr. 54740, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot verhuur van grond aan de stichting speeltuin te Oud-Gas tel. i. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd, 29 augustus 1956, G. nr. 54739 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 tot verhuur van grond aan de stichting speeltuin te Stampersgat.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 44