/jtr rLy V. <q Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten het ontwerp-besluit tot wij ziging van de salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955vast te stellen. Machtiging 9. Voorstel van burgemeester en wethouders om hon te machtigen tot het burgemees- opnemen van kasgelden. tor en wet- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder houders tot hoofdelijke stemming besloten de gevraagde machtiging te verlenen tot een maximumbedrag van 380.000,onder de voorwaarden vermeld in het ont werpbesluit. 10, Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van het ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenverordening en do wachtgeldregeling. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten de ontwerp-besluiten vast te stellen. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot teruggave van de weder opbouwwerkzaamheden aan de directie van de wederopbouw en de volks huisvesting in de provincie noord-brabant Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming tot deze teruggave besloten. an van 1 die ningen ïïijzigin ambtenaren reglement arbeidso- vereenkon- stenveror- deningen v/acht gel d~ regeling. Teruggaaf wederop bouwwerk zaamheden aan direc tie weder- opbouw en volkshuis vesting. Begrotings wijzigingen dienstjaar 1956. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders om over to gaan tot wijzi ging van de gemeentebegroting en de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor het dienstjaar 1956. Na voorlezing van de ontwerp-besluiten met de bijbehorende memories van toelichting, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze vast te stel len. Rondvraag. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang der gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer LUIJTEN vraagt of het geen tijd wordt om aandacht te besteden aan het plaatsen van oen oproep voor een ambtenaar voor het bouw- en woningtoezicht, nu de werkzaamheden van het bouwtoezicht West Brabant per 1 januari a.s. eindigen. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid de aandacht heeft van burgemeester en w ethouders en dat tijdig voor het plaatsen van een oproep zal worden zorggedragen De heer ROOSENDAAL vraagt naar aanleiding van de in het begin van de vergadering gedane mededeling over de speeltuinterreinen of de huur hiervoor belangrijk moet worden verhoogd. De Voorzitter antwoordt, dat Gedeputeerde Staten van mening zijn, dat voor het bepalen van de vergoeding de werkelijke waarde van de grond als uitgangspunt moet worden genomen. De heer ROOSENDAAL wijst op het gevaar dat voor het verkeer aanwezig is tengevolge van de aanwezigheid van hagen langs wegen, die op sommige plaatsen zo hoog zijn, dat het uitzicht belemmerd wordt. De Voorzitter antwoordt, dat zal worden nagegaan welke maatregelen van gemeentewege kunnen worden getroffen om in deze toestand verbetering te krijgen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de voorzitter de vergadering met de christe lijke groet. j De r a a d vóornoemd, de secretaris, f de voorzitter,j

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 43