Vaststelling 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een rechtsposi- rechtspositieregeling voor het brandweerpersoneel en vaststelling tieregeling van een regeling betreffende do rangen en vergoodingen voor het 'en re ge Ling brandweerpersoneel. rangen en De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen vergoedingen de ontwerpverordeningen vast te stollen. Nadat de voorzitter het ontwerp-rechtspositieregeling heeft toege licht, wordt zond r hoofdelijke stemming besloten dit vast to stellen. Hierna geeft de Voorzitter een toelichting op het ontwerp verordening regelende do rangen en de vergoedingen voor het brandweerpersoneel. Nadat de Voorzitter op do vraag van de heer LUIJTEN of de leden van het korps net deze regeling accoord gaan en of zij va.n de vastgestelde regelingen oen exemplaar ontvangen, bevestigend heeft geantwoord, wordt zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van deze verordening be sloten. Aanstelling 7. Voorstel van burgemeester on wethouders om over tc gaan tot aan stelling in tijdelijk.: dienst van twee gemeentewerklieden. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen werklieden over te gaan tot aanstelling tot gemeentewerkman in tijdelijke dienst: in tij do lij- 1e. J. Akkermans, geboren 3 december 1913, wonende alhier, Juliana- ke dienst straat no. 1, op een weekloon van 54,24, te verhogen met kin- (J.Akkermans dertoelage en kindertoeslag ingevolge de kindertoelageverordening, en A.Broos) voor twee kinderen en 2e. Ant. Broos, geboren 3 juni 1906, wonende alhier, Julianastraat 2 op eenzelfde weekloon a.ls de sub 1e bedoelde persoon, beiden met ingang van een door burgemeester en wethouders vast te stellen datum Na gehouden stemming blijken te zjjn uitgebracht op J.Akkermans 9 stem men en op Ant. Broos eveneens 9 stemmen, zodat beide personen zijn be noemd tot gemeentewerkman onder de hiervoergenoemde voorwaarden. Twee stembriefjes waren blanco gelaten. Wijziging 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi- Salarisver- ging van de Salarisverordenin? Gemeente-ambtenaren 1955- ordening Ge- De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen i-ioente-amb- bijlage E. va.n de salarisverordening in die zin te wijzigen, dat het tenaren 1955 aantal gemeentewerklieden met 2 kan worden uitgebreid en derhalve ge bracht kan worden van 9 op 11 en wijziging te brengen in de omschrijving van do aantallen arbeiders die in iedere rang mogen worden aangesteld. Spreker merkt vervolgens op, dat ten gevolge van de vuilnisophaal dienst voortdurend een tekort is aanwerklieden voor het verrichten van de overige werkzaamheden. Hot gevolg hiervan is, dat vela noodzakelijke werkzaamheden, o.m, het afsteken van de bermen van de wegen niet kun nen gebeuren. Hierbij komt nog, dat binnenkort ook de straatverlichting nadat deze zal zijn uit .ebreid, voor wat het onderhoud betreft, meer aandacht zal vragen. Burgemeester en wethouders zijn dan ook van oordeel dat eon uitbreidin: van het aantal arbeiders met twee noodzakelijk is. De heer LUIJTEN vraagt of geen tijdelijke krachten aangetrokken kunnen worden. De Voorzitter antwoordt, dat geschikte tijdelijke krachten tegenwoordig niet te krijgen zijn. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat het geen overbodige luxe is nog twee gemeentewerklieden aan te stellen met het oog op de vele werkzaamheden die moeten gebeuren en thans achterwege moeten blijven. Spreker wijst op de slechte toestand van de zandwegen en op de vele werkzaamheden die in de laatste jaren door personeel van de openbare werken moeten ge schieden bij de bouw van .emecntelijke woningwetwoningen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1956 | | pagina 42