5. 1e. dat de bescherming van alle grondgebied primair de natuurlijke. taak van de Staat der Nederlanden is, derhalve ook de bescherming van het gebied van het Hoogheemraadschap en dat dientengevolge de kosten van de te treffen beschermingsmaatregelen, ook al wordt in dit geval een ander lichaam met een gedeelte van die staatstaak belast, ten laste van de staat moeten komen, zodat het opleggen van lasten aan de gemeente niet juist is; 2e. dat tegen het opleggen van lasten aan de gemeente bovendien staatsrechtelijke bezwaren aangevoerd kunnen worden, daar het zeer twijfelachtig is of bij provinciale verordeningen aan gemeenten uit gaven opgelegd kunnen worden, welke naar haar aard niet bij de ge meente thuis behoren; 3e. dat, indien onverhoopt mocht blijken, dat lastenheffing mogelijk is, wat deze gemeente betreft, bezwaar bestaat tegen indeling in de tweede heffingsklasse, gezien het geringe belang, dat deze gemeen te als zodanig bij de Bandijk heeft en 4e. dat bezwaar bestaat tegen de vrijstelling var de lastenhef f ing vervat in artikel 92 van het ontwerp-besluitaangezien de gemeen ten v/el voor haar b^lang^n welke zij als zodanig (wegen, leidingen e.d.) bij de Bandijk hebben in de kosten daarvan moeten bijdragen en de andere publiekrechtelijke lichamen die soortgelijke belangen (rijks- en provinciale wegen) werken en inrichtingen hebben, van de lastenhef f ing zijn vrijgesteld. Nadat de Voorzitter deze bezwaren nader heeft toegelicht, wordt na een korte gedachtenwisseling, zonder hoofdelijke stemming besloten de hierin omschreven bezwaren tegen het ontwerp-besluit bij de provinciale Staten dezer provincie in te dienen. Wijziging 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging verordening' van de verordening op de heffing van keurlonen. heffing van Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt naar keurlonen. aanleiding van een ingekomen verzoek van de commissie van de vleeskeu ringsdienst in de kring Oudenbosch, zonder hoofdelijke stemming besloten het ontwerp-wijzigingsbesluit vast te stellen. Beschikbaar- 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om gelden beschikbaar te stelling stellen voor de eerste inrichting van een lokaal van de kleuter- geldon kleu- school te Stampers; at. teronder-wijs Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, naar te Stampers- aanleiding van het ingekomen verzoek van het bestuur van de r.k. kleu mt. terschool te Stampersgat, dd. 27 augustus 1956, zonder hoofdelijke stem ming besloten voor de eerste inrichting van een lokaal van de kleuter school, aldaar, en voor de aanvulling van leermiddelen, de daarvoor no dige gelden beschikbaar te stellen. Vaststelling 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het voorschotten voorschot op de vergoedingen ingevolge de kleuteronderwijswet voor kleuteronder- het jaar 1956. voor het Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- jr.ar 1956 d^r hoofdelijke stemming besloten de navolgende voorschotten op de ver goedingen ingevolge dé kleuteronderwijswet, voor 'het jaar 1956 vast te stellen: a. voor de kleuterschool te Oud-Gastel voor 4 lokalen op 2.600,en de vergoeding per leerling voor 160 leerlingen op een bedrag van 1.360, b. voor de kleuterschool te Stampersgat voor 2 lokalen op 1.300,— en de vergoeding per leerling voor 53 leerlingen op een bedrag van 1.750,50.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 41