4. Subsidie Johanna- stichting te Arnhem voor het .jaar 1957. Subsidie cursus maatschap pelijk werk te Vnght voor het jaar 1957. Subsidie r.k.reclas- seringsver- eniging afd. Roosendaal ingaande- 1 .januari 1957 tot weder- v. Verzoek van het bestuur van de Johannastichting te Arnhem, dd. 26 juni 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 25, w, Verzoek van de cursus voor maatschappelijk werk te Vught, dd. 27 juni 1956 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 50,voor de uit deze gemeente afkomstige leer linge van die cursus. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1957 het gevraagde subsidie van 50,te verlenen. x. Verzoek van de R.K.Reclasseringsvereniging afd. Roosendaal, dd. 4 augustus 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie ad 10,per zorggeval uit deze gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten hot gevraagde subsidie ad 10,per zorggeval uit deze gemeente met ingang van 1 januari 1957, tot wederop zegging te verlenen. Afwi/izende ij. Verzoek van de Bond van Openbare Leeszalen en Boekerijen in de bes lis zin;". provincie Noord-Brabant te Eindhoven, dd. 15 juli 1956 om verhoging verzoek sub- van het toegekende jaarlijkse subsidie. sidie bond openbare leeszalen en boekerij en te Eind- hoven. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslis sen. Afwijzende z. Verzoek van het humanistisch thuisfront te Amsterdam, dd. 30 juli beslissing 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie. verzoek sub— Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt sidie huma- zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. nistisch thuisfront Afwijzende aa. Verzoek van het Brabants Conservatorium to Tilburg, dd. 31 juli beslissing 1956, No. BCM 23388/271 /PM/DP om toekenning van een gemeentelijk verzoek sub- subsidie van 100,per uit deze gemeente afkomstige leerling sidie Bra- en per jaar. bants C011- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt servatorium zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. te Tilburg Besluit Kasgeldle ning 200.000.- Ontwerp-be- sluit her ziening re glement Wa- terschap Hoogheem raadschap "De Bra bantse Ban- dijk". ba. Besluit van burgemeester en wethouders dezer gemeente, dd. 29 au gustus 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening, groot 200.000, Dit besluit wordt voox kennisgeving aangenomen. ca. Schrijven van Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 8 augustus 1956, G. nr. 54183, Ie afdeling, houdende toezending van een ont werpbesluit tot herziening van het reglement van het waterschap Hoogheemraadschap ',;De Brabantse Bandijk" De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen bij de provinciale staten tegen dit ontwerp-besluit bezwaren in te dienen, welke hierop neerkomen:

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 40