3. Klassenstel- scl openbare begraafplaat- Afw.beslis sing verzoek K.N.A.C. om toetreding als buiten gewoon lid. Toekenning gem.subsidie Pastels Fan fare over 1955. Subsidie pl. Somm.S.W.G oor het jaar 1955. d.Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 1 februari 1956 G. nr. 22063, tot goedkeuring van de 15e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955(raadsbesluit van 29 juni 1955) e.Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 4 januari 1956, G. nr. 29950, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 november 1955 betreffende het rekening-courant-crediet bij de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten voor het jaar 1956. f.Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 30 november 1955 G. nr. 31435, tot goedkeuring van het besluit van burgemeester en wet houders dd. 16 november 1955 tot verlening van een bouwcrediet aan L.A.Snijders tot een bedrag van 6.545, g.Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 20 december 1955, G. nr.32589, tot goedkeuring van het besluit van burgemeester en wet houders dd. 30 november 1955 tot verlening van een bouwcrediet aan Th. Musters, tot een bedrag van ƒ,9.535, h.Besluit van burgemeester en wethouders dd. 4 januari 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening groot 100.000,bij de rijkspost spaarbank te Amsterdam, krachtens het raadsbesluit van 20 september 1955, goedgekeurd door ged. staten van Noord-Brabant bij besluit van 19 oktober 1955 G. nr. 28157» i.Rapporten van het centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen der vereniging van nederlandse gemeenten te s-Gravenhage dd. 21 en 25 november 1955 nov.1955 No.s 17898R en 18066R betreffen de in het 4e kwartaal 1955 gehouden controles van kas en administra tie van het burgerlijk armbestuur en van diverse kassen ter gemeen tesecretarie. j.Schrijven van Ged.Staten van Noord-Brabant dd. 11 januari 1956, G.nr. 35019, He af deling,houdende instemming met het raadsbesluit van 30 november 1955, tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement k.Schrijven van Ged.Staten van Noord-rBrabant dd. 11 januari 1956 G. nr. 35018, lie afdeling, houdende instemming met het raadsbesluit van 30 november 1955 tot wijziging van de arbeidsovereenkomstenver ordening. 1.Schrijven van Ged,Staten van Noord-Brabant dd. 11 januari 1956, G. nr. 35011 He af deling,houdende instemming met hot raadsbesluit van 30 november 1955 tot 2e wijziging van de salarisverordening gemeente ambtenaren 1955. De onder a t/m 1 vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. m.Adres van de nationale raad voor het onderling uitvaartwezen te Amsterdam, dd. 29 november 1955, om afschaffing van het klassenstel- sel op de openbare begre-afplaatsen. Qvereenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten dit adres voor kennisgeving aan te nemen aangezien dit niet op deze gemeente van toepassing is. n.Verzoek van de Kon.Ned. Aütomobielclub te s-Gravénhagedd. dec. 1955 om deze gemeente te doen toetreden als buitengewoon lid, tegen een jaarcontributie van 40,-- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, aan gezien deze gemeente reeds lid is van de A.N.W.B. 0.Verzoek van Gasteis Fanfare te Oud-Gastel dd. 27 januari 1956, om toekenning van het gebruikelijk subsidie tot een bedrag van 350, per jaar voor het jaar 1955. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten ten behoeve van genoemde fanfare voor. het jaar 1955 een gemeentelak subsidie beschikbaar te stellen van 350, p.Verzoek van de plaatselijke commissie S.W.G, te Oud-Gastel, dd. 13 december 1955 om een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 50,voor het jaar 1955. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie, dat zal strek ken voor het dekken van de kosten van bindingsavonden en schietwedstrij den, te verlenen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 3