3. De heer THEUNISSE merkt op, dat er naar zijn oordeel voor te zeggen valt om in deze ten opzichte van autobuspassagiers een tegemoetkomende houding aan te nemen,voor wat do zaterdag en de zondag betreft. De Voorzitter antwoordt, dat hij ook het treffen van de door de heer Thounisse beoogde maatregel niet nodig acht met het oog op,de reeds eerder genoemde argumenten. Wethouder VROLIJK stelt hierna voor de algemene politieverordening dezer gemeente in die zin te herzien, dat het sluitingsuur van de ca fés bepaald wordt op 23.30 uur. De Voorzitter merkt op, dat, alvorens een ander voorstel in behandeling kan worden genomen eerst het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde behoort te komen en vraagt of iemand stemming over dit voorstel verlangt. Wethouder VROLIJK geeft hiertoe het verlangen te kennen, alsmede de Leer Vreugde. Nu het voorstel van wethouder Vrolijk niet voldoende ge steund wordt, wordt het voorstel van burgemeester en wethouders geacht te zijn aangenomen. r. Schrijven van de districtsgezondheidsdienst Roosendaal dd. 29 juni 1956, no. 158 houdende toezending van een schrijven van genoemde dienst dd« 29 juni 1956 no. 157 mot besluit tot wijziging van de begrotinr van inkomsten en uitgaven van die dienst over 1956 in verband met de oprichting van een schoolpsychologische dienst. De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen instemming te betuigen met de invoering van het schoolpsychologisch werk in het district Roosendaal overeenkomstig de uiteengezette interimrege ling en accoord te gaan met het toegezonden besluit tot wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1956. De heer LUIJTEN vraagt op welke wijze de kostenverdeling plaats vindt. De Voorzitter antwoordt, dat het aantal leerlingen als maatstaf geldt. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. s. Verzoek van de Stichting Vrienden van het Brabants Orkest te s-Her- togenbosch, dd. 31 juli 1956, No. 56/2922V, om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie to mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar het jaar 19561957 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 50, Goedkeuring besluit wij ziging be groting voor het dienst jaar 1956 in verband met oprichting schoolpsy chologische dienst in hot district Roosendaal Subsidie Stichting Vrienden van het Brabants Orkest voor Subsidie Cu ratorium Kath.Econo mische Hoge school te Tilburg voor 1956 e.v.;ia- Subsidie Stichting Woord-Bra bants Land schap te s-Horto- genbosch voor het jaar 1957" t.Verzoek van het Curatorium der Kath. Economische Hogeschool te Tilburg dd. 1 augustus 1956, No. w24168/589/vdD/CVom het toegekende gemeentelijk subsidie van 50,— per student uit deze gemeente voor 1956 en volgende jaren ook toe te kennen als geen studenten zijn ingeschreven. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde hogeschool voor 1956 en volgende jaren een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 50, per ingeschreven student uit deze gemeente en per jaar en indien geen student uit deze gemeente is ingeschreven van 50,per jaar. u. Verzoek van het bestuur van de Stichting het Noord-Brabants Land schap te 1 s*»Hertogenbosch.dd. juli 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 195? een gemeentelijk subsidie- too te kennen van 25,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 39