i. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 20 juni *1956, G. nr. A-93Ö3, Ille afdeling, betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand, jSchrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 20 juni 1956, G. nr. 49382, Ille afdeling, betreffende de bezoldiging van de ontvangers per 1 jan. 1954 en 1 juli 1955- 1. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 20 juni 1956, G. nr. 43350, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956, tot vaststelling van een bouwcredietregeling bedrijfspanden, k. "Schrijvenvan God. Staten van Noord-Brabant, dd. 20 juni 1956, G. nr.42758, Ille afdeling, betreffende 3% uitkering over 1955 aan sekretarissenontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand, m. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 18 juli 1956, G. nr. 39361, waarbij goedkeuring is onthouden aan hetraadsbesluit van 9 februari 1956 tot verhuur van grond aan de stichting speel tuin te Stanpersgat. n. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 18 juli 1956, G. nr. 39360, waarbij goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit van 9 februari 1956 tot verhuur van grond aan de stichting speeltuin te Oud-Gastel. o. Schrijven van het Provinciaal Opbouworgaan Noord—Brabantdd. 23 juli 1956, No. 4737/vdD/GR, betreffende toezending van het jaar verslag 1955. p. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der vereniging van Nederlandse Gemeenten, dd. 13 augus tus 1956Nos. 11662R11663R enl1664R, betreffende de in het 3e kwartaal 1956 gehouden controles van kas en boeken van de gemeen te-ontvanger, diverse kassen en van het burgerlijk armbestuur. De onder de letters a t/m p vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Afwijzende q. Schrijven van A. Mulders e.a. caféhouders, alhier en te Stampers- beslissing gat, dd. 20 juli 1956, houdende verzoek om het sluitingsuur voor verzoek di- de cafés in deze gemeente te herzien en nader te stellen op 24.00 verse café- uur. houders om De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen sluitinp;suur afwijzend op dit verzoek te beslissen, daar voor het treffen van de ge- te verlengen vraagde maatregel geen enkele noodzaak aanwezig is. Wethouder Vrolijk brengt onder de aandacht, dat hij in de vergadering van burgemeester en wethouders heeft laten blijken, dat hij het met het afwijzend advies niet eens is. Spreker verklaart van oordeel te zijn, dat het niet nodig is het verzoek van de betreffende café-houders zonder meer in te willigen. Wel acht hij termen aanwezig in deze de gulden mid denweg te bewandelen, door het slutingsuur te bepalen op 23.30 uur en brengt dit in verband met de omstandigheid, dat personen, die uit om liggende gemeenten en ook uit eigen gemeente s-morgens per rijwiel naar het dorp komen om per bus te vertrekken en die 's-avonds met de laatste gelegenheid huiswaarts keren, niet eens hun in een café gedeponeerd rij wiel in ontvangst kunnen nemen. Bovendien acht spreker het redelijk, dat personen, na een langdurige vergadering, nog even in de localiteit kun nen blijven vertoeven. Spreker wijst er ten slotte op, dat practisch in alle oinli, ende gemeenten -en later sluitingsuur geldt dan 23.00 uur. De Voorzitter antwoordt, dat een heel vlot standpunt wordt ingenomen met betrekking tot het verlenen van ontheffing van het sluitingsuur als er in de cafés iets bijzonders te doen is en dat hem niet is geble ken, dat proces verbaal is opgemaakt tegen iemand, die in het door Wet houder Vrolijk geschetste geval zijn bij een caféhouder gedeponeerd rijwiel kwam ophalen. De heer VREUGDE merkt op, dat in het bijzonder de caféhouders van de Markt met de gevraagde verlenging van het sluitingsuur gebaat zouden zijn. Do Voorzitter antwoordt, dat nè. 23.00 uur maar weinig autobussen meer aankomen en dat hat aantal late reizigers zoer gering is.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1956 | | pagina 38