Opening Notulen. Ingekomen stukken. VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op donderdag 30 augustus 1956 om 19,00 uur +++++++++++++++;-i-+++++-;--5-+++++++ Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P. Vrolijk, H. Luijten, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.F. Corstjens, Q.P. Koevoets, G.H. Theunisse, J.M. Roosendaal en F.A. Akkermans. Afwezig zijn de leden: G.J.J.HÜrxkens (met kennisgeving) en L.C.Moerings. Secretaris is H.J. van Mechelen. De Voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur met de christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. 2. Behandeling van de ingekomen stukken: a. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 14 aug. 1956, G. nr. 4-94-4-2 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956 tot 23e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd, 2? juni 1956, G.nr. 4-2704-, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 9 februari 1956 tot 5e wijziging van de gemeentebegroting 1956. c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 25 juli 1956, G. nr. 4-84-07, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956, tot 7e wijziging van de gemeentebegroting 1956. d. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 juni 1956, G. nr. 4-94-00 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956, tot 4e wijziging van de- begroting van het woningbedrijf, dienstjaar 1955. e. Schrijven van God. Staten van Noord-Brabant, dd. 27 juni 1956, G. nr. 43655, houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen bouw van een gemeentehuis en een brandweerkazerne, doch dat de begrotingswijziging, welke daarop betrekking heeft,nog niet kan worden goedgekeurd, zolang de rijks goedkeuring voor de bouw niet is verkregen. Naar aanleiding van dit schrijven merkt de voorzitter op, dat de door Gedeputeerde Staten genomen beslissing van groot belang is en dat het eveneens tot voldoening strekt, dat de conclusie van een departements ambtenaar, die een onderzoek naar de toestand van het gemeentehuis heeft ingesteld, is, dat de urgentie voor de bouw van een nieuw gemeentehuis zeker aanwezig is, al heeft deze ambtenaar de opmerking gemaakt, dat naar z-ijn oordeel de plannen wat ruim zijn opgezet. Wat dit betreft valt af te wachten, welke beslissing door de betreffende instanties zal wor den genomen. f. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 1 augustus 1956, G. nr.50888, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956, houdende verkoop van het pand Westakkeren 2 aan A, Bakkers. g. Besluit van Ged. Staten van Noord—Brabant dd. 1 augustus 1956, G. nr.52380, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956, houdende verkoop var. grond aan de N.V, PNEM. h. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd, 8 augustus 1956, G. nr.52376 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1956 houdende onderhandse gunning van bestratingswerkzaamheden enz.aan de C.V. J. Verwater Co,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 37