w 10. De heer VREUGDE vraagt, met het oog op de grote woningnood, om het Col lege van Gedeputeerde Staten te bewegen door de provincie aangekochte wo ningen voor wegverbetering te laten blijven bewonen tot het tijdstip, dat de afbraak noodzakelijk is. De Voorzitter antwoordt, dat het standpunt van Gedeputeerde Staten nu eenmaal is om aangekochte woningen zo spoedig mogelijk te laten af breken, daar voortgezette bewoning in het verleden tot moeilijkheden aan leiding heeft gegeven. De Heer HURXKENS vraagt of het juist is, dat de gemeente van een door de raad toegekend subsidie een gedeelte heeft teruggevorderd. De Voorzitter antwoordt, dat het geval, dat door de heer Hürxkens be doeld wordt hem bekend is, en dat het zijn aandacht heeft en dat het in het algemeen zo is, dat, indien subsidie wordt toegekend in het tekort terugbetaling dient te geschieden, in het andere geval niet. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de prettige samenwerking, met de christelijke groet. De RAAD voornoemd, de secretaris, jf de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 36