De Voorzitter antwoordt, dat deze mogelijkheid inderdaad bestaat,doch vestigt er de aandacht op, dat de gemeentelijke vrachtwagen, waarmede het huisvuil wordt opgehaald zich hiervoor niet leent. Spreker merkt vervolgens op, dat er mogelijk in de toekomst een oplossing te verkrijgen is, door met andere gemeenten een regeling te treffen met betrekking tot het ophalen van het huisvuil, zoals onlangs is geschied door de gemeenten Zevenbergen en Oudenbosch.. Na een onderlinge gedachtenwisseling over het huisvuilvraagstuk, met name of het niet mogelijk is een verplichting op te leggen het huisvuil mede te geven met de gemeentelijke ophaaldienst, wat helaas thans nog niet mogelijk is en het omverwerpen van vuilnisemmers door kinderen, wordt zon der hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, nadat do Voorzitter de toezegging heeft gedaan de politie te zullen verzoeken er op toe te zien, dat de jeugd do vuilnis emmers met rust laat. Goedkeuring 17. Voorstel van burgemeester en wethouders tot goedkeuring van het be- begrotings- sluit van het burgerlijk armbestuur tot wijziging van de begroting wijziging voor het dienstjaar 1955. burgerlijk Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder armbestuur hoofdelijke stemming besloten dit besluit goed te keuren en aan het burger- en toeken- lijk armbestuur, over 1955» een extra subsidie toe te kennen van 18.929,56. ning extra subsidie over 1955, t'ijziging 18. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de gene ent e- gemeentebe- begroting en de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf, voor het groting en dienstjaar 1955. begroting Na voorlezing van de ontwerpbesluiten, met de daarbij behorende memories gemeentelijk van toelichting, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze vast te woningbe- stellen. drijf voor het dienst- .jaar 1955. Rondvraag De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De Heer van RIJSBERGEN vraagt wanneer de overdracht kan plaats vinden van de- door de gemeente verkochte stukjes gemeentegrond, die aan de Drie ïïeikes zijn gelegen. De Voorzitter antwoordt, dat hij niet kan zeggen in welk stadium deze aangelegenheid thans verkeert en wijst er op, dat de z.g. oude straat, die aan de aangrenzende bewoners is verkocht reeds veel onaangenaamheden heeft bezorgd, mede ten gevolge van het feit, dat belanghebbenden het onderling niet eens zijn. Nogmaals zal geïnformeerd worden of de notaris die opdracht heeft gekregen de verkoopakte te verzorgen, hiervoor zorg heeft gedragen. De Heer VISSENBERG merkt op, dat de Voorzitter in de vorige vergadering heeft medegedeeld, dat de toestemming om met de bouw van woningwetwoningen te Stampersgat te beginnen spoedig verwacht mag worden. De Voorzitter antwoordt, dat juist hedenmorgen met de firma die een inschrijvingsbiljet voor de bouw van 8 woningen te Stampersgat heeft inge leverd omtrent de bouwprijs overeenstemming is bereikt, zodat de vooruit zichten gunstig zijn, dat spoedig de vereiste toestemming van het Minis terie zal v/orden ontvangen om deze woningen to bouwen. De Heer VISSENBERG vraagt of het waar is, dat particulieren herbouw- plichten van de gemeente hebben overgenomen. De Voorzitter antwoordt, dat van overneming van herbouwplichten geen sprake is, doch dat van particuliere zijde wel belangstelling voor deze door de gemeente te bouwen woningen bestaat, doch dat iets definitiefs hieromtrent nog niet bekend is.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 35