Nadat deze ontwerp-verordening door de Voorzitter nader is toegelicht merkt de heer Akkeraans op, dat de leden van het vrijwillig brandweer corps practisch allen in de kom van Oud—Gastel wonen en vraagt zich af of het geen aanbeveling verdient, dat ook in de buitenwijken een en kele brandweerman aanwezig is net het oog op het treffen van voorlopige maatregelen bij het voorkomen van een brand in zijn omgeving. De Voorzitter antwoordt, dat het treffen van de door de heer Akkermans gewenste maatregel naar zijn oordeel niet noodzakelijk is, daar de erva- ring heeft geleerd, dat bij snelle melding van een brand de brandweer spoedig ter plaatse is. Spreker wijst er verder op, dat in o.lle buiten wijken een B.B.-ploeg aanwezig is, die in geval van nood de eerste maat regelen ter bestrijding van een brand kan treffen. Nadat de Voorzitter nog heeft opgemerkt, dat vroeger in daarvoor in aanmerking komende bui tenwijken een slangenwagen gestaionneerd was, doch dat de hiermee be reikte resultaten niet hoog kunnen worden aangeslagen, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wet houders besloten. Vaststelling 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast- wachtgeld- stelling van een wachtgeld- en pensioenregeling voor de wethouders. en pensioen- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- rgge1ing der hoofdelijke stemming besloten de door hen ontworpen verordening wethouders, vast te stellen. Vaststelling 14. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel** subsidiere- ling van een subsidieregeling voor jeugdverenigingen. geling voor De Voorzitter merkt op, dat, aangezien geen der leden van de raad op- jeugdvereni- of aanmerkingen op de toegezonden ontwerp-regeling hebben ingezonden, Kingen. burgemeester en wethouders voorstellen deze ontwerp-regeling vast te stellen. De heer AKKERMANS merkt op, dat aan de raadsleden gevraagd is eventuele op- of aanmerkingen ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen doch verklaart van mening te zijn, dat een verplichting hiertoe niet be staat en dat eventuele opmerkingen thans nog gemaakt kunnen worden. De Voorzitter antwoordt, dat deze mogelijkheid inderdaad nog aanwezig is. De heer AKKERMANS merkt vervolgens op, dat in de ontwerp-regeling wel een paar punten voorkomen die hem niet aanstaan. De Voorzitter merkt naar aanleiding van deze uitlating op, dat de heer Akkermans derhalve geen bezwaar heeft tegen de ontwerp-regeling als zo danig, waarna zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten. Verlening 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot toeken- bijdrage kos- ning van een extra bijdrage in de kosten van verbetering van de wo- ten v^rbe- ning Drie Weikes 2a. tering wo- De Voorzitter merkt op, dat voor de verbetering van deze woning uit het ning Drie- z.g. Terlingenfonds een bedrag beschikbaar wordt gesteld van 500, weikes 2a. onder voorwaarde, dat de gemeente eveneens in de kosten van verbetering die geraamd worden op circa 1.700,een bedrag van 500,voor haar rekening neemt. In de omstandigheid, dat de koper van do woning tengevolge van een samenloop van omstandigheden zwaar gedupeerd is, stellen burgemeester en wethouders voor in de verbeteringskosten een bij drage van 500,te verlenen uit de gemeentekas. Hiertoe wordt na eni ge gedachtenwisseling zonder hoofdelijke stemming besloten. Opnieuw 16. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot opnieuw vaststelling vaststellen van de verordening op de heffing van reinigingsrechten. verordening De Voorzitter merkt op, dat, aangezien de verordening op^de reinigings heffing rei- rechten slechts is goedgekeurd tot 1 januari 1956, burgemeester en wet- nigingsrech- houders voorstellen de bestaande verordening, met ingang van 1 januari ten. 1956, opnieuw vast te stellen. Wethouder Verholen vraagt of het niet mogelijk is, zoals in vele andere gemeenten is geschied, tot invoering van uniforme vuilnisemmers over te gaan en deze b.v. tegen betaling van 1,per emmer en per jaar ter beschikking van de ingezetenen te stellen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 34