6^ 7. Wethouder VROLIJK herinnert er aan, dat hij in een vergadering van bur gemeester en wethouders er reeds op gewezen heeft, dat er naar zijn oor deel geen voldoende termen aanwezig zijn om met betrekking tot het verbod om ter plaatse te parkeren de bestaande toestand te handhaven voor het gehele thans aangewezen gedeelte. Spreker geeft toe, dat de bocht nabij het jeugdhuis zeer onoverzichtelijk is, zodat er alles voor te zeggen valt dat het eerste gedeelte van de Kerkstraat blijft aangewezen als plaats waar het parkeren aan beide zijden verboden is. Na een onderlinge gedachtenwisseling over deze aangelegenheid stelt Wethouder Vrolijk voor voor het gedeelte van de Kerkstraat vanaf het café van M.Rademakers tot en met het pand van H.Mees een wachtverbod aan beide zijden in te -stellen. Dit voorstel wordt gesteund door de heren Koevoets en Luijten. Aangezien het voorstel van burgemeester en wethouders van verdere strekking is dan dat van wethouder Vrolijk, brengt de Voor zitter het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming, dat met 11 tegen 2 stemmen wordt verworpen, zod at het voorstel van Wethouder Vrolijk geacht moet worden te zijn aangenomen. Vóór het voorstel van bur gemeester en wethouders stemden de heren: Verholen en Vissenberg, tegen de heren: van Rijsbergen, Akkermans, Moerings ,Corst jensHürxkens ,Theu~ nisse, Roosendaal, Vrolijk, Vreugde, Koevoets an Luijten. Hierna stelt Wethouder VROLIJK voor in verband met moeilijkheden, die reeds herhaalde malen door de heer Vissenberg in de raad zijn besproken met betrekking tot de aanwezigheid van een autobus op de langs de Noord zeedijk gelegen parallelweg, te verbieden, dat van deze weg gebruik wordt gemaakt door auto's die een bepaald gewicht te boven gaan. De Voorzitter antwoordt, dat het hem gewenst wil voorkomen deze aan gelegenheid in een volgende vergadering te behandelen, daar het naar zijn oordeel noodzakelijk is over eventueel ter plaatse te treffen voor zieningen eerst met de politie overleg te plegen. Nadat Wethouder Vrolijk en ook de overige leden zich met de zienswijze van de Voorzitter hebben verenigd, wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten de door burgemeester en v/ethouders voorgestelde verkeersmaatre gelen te treffen, met dien verstande, dat, voor wat het wachtverbod van het gedeelte Kerkstraat betreft, aan beide zijden slechts zal gelden vanaf het café van M.Rademakers tot en met het pand van H.Mees,Kerkstraat 23. Verhuur ter- 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van het raadsbesluit van 9 februari 1956 over te gaan tot verhuur van gronden aan de stichtingen speeltuin te Oud-Gastel en Stampersgat. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten, met intrekking van het raadsbesluit van 9 februari 1956, opnieuw over te gaan tot onderhandse verhuur, tot wederopzegging en ingaande 1 januari 1956: a. aan de Stichting Speeltuin te Oud-Gastel 12.000 m2 grond, gelegen tussen Rijpersv/eg en Oudendijk, kadastraal bekend sectie D.No. 2897 voor een huurprijs van 120,per jaar en b. aan de Stichting Speeltuin te Stampersgat circa 2122 m2 grond van het kadastrale perceel sectie B.No.1805 voor een huurprijs van 21,22 per jaar. reinen voor speeltuin te Oud-Qas- tel en te Starapersgat Opnieuw vaststelling brandweer verordening 12. Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van de bij raadsbesluit van 30 november 1955 vastgestelde verordening, over te gaan tot vaststelling van een nieuwe verordening betreffende de or ganisatie en het beheer van de vrijwillige brandweer. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en v/ethouders voorstellen om tot intrekking van deze verordening over te gaan en tot opnieuw vast stelling van een verordening over te gaan overeenkomstig het door de brandweerinspectie toegezonden ontwerp.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 33