5. Wijziging Algemene Politiever ordening. Verkoop grond aan N.V.PNEM te 's-Her- to crenbosch Onderhand se verkoop woning West akkeren 2 aan A.Bak- kers. 3. Voorstel van Burg. en Wethouders om over te gaan tot wijziging van de algemene politieverordening. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten de algemene politieverordening te wijzi gen overeenkomstig het onder dagtekening van mei 1956 ingekomen ad vies van de afdeling Noord—Brabant van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten te 1s-Hertogenbosch. 4. Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot onderhand se verkoop van een stukje gemeentegrond aan de N.V. PNEM. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan de N.V. P21 EII te 's-Hertogenbosch onderhands te verkopen een gedeelte van het kadastrale perceel sectie D. Nr. 3058, ter grootte van 70 m2 voor een prijs van 1,50 per m2. De heer Luijten merkt op;, dat hij een prijs van 1,50 per m2 te laag vindt daar de particuliere bouwers ter plaatse een bedrag van 4,per m2 moe ten betalen. De Voorzitter antwoordt, dat deze vergelijking naar zijn oordeel niet op gaat, daar het in deze een stukje grond betreft, dat gelegen is achter de bij de woningen behorende tuinen en derhalve niet als bouwgrond kan worden aangemerkt. Op deze grond achten burgemeester en wethouders een prijs van 1,50 per m2 voldoende. De Heer LUIJTEN merkt op, dat hij van mening blijft, dat de prijs behoort te worden bepaald op ,4,per m2 en doet het voorstel hiertoe te be sluiten, welk voorstel gesteund wordt door de heren Vreugde en Roosendaal. Het voorstel van de heer Luijten wordt met 8 tegen 5 steramen aangenomen. Véér stemden de leden: van Rijsbergen, Corstjens, Theunisse, Verholen, Roosendaal, Vissenberg, Vreugde en Luijten, tegen stemden de heren Akker mans, Moerings, HürxkensVrolijk en Koevoets. 5. Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot onderhand se verkoop van de woning Westakkeren 2. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan A.Bakkers, alhier, onderhands te ver kopen de woning 'Westakkeren No. 2, voor de som van 3.871,80. tot onderhandse gunning van Onderhand- 6. Voorstel van burgemeester en wethouders se gunning bestratings- en rioleringswerken. bestratings- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- en riole- der hoofdelijke stemming besloten het uitvoeren van bestratings- en riole ringswerken ringswerken in de verlengde Irenestraat en aangrenzende straten onderhands aan C.V.Joh.te gunnen aan C.V. Joh. Verwater Co. te Made voor de som van 69.940, Verwater Co.te Made Wijziging 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging salarisver- van dc salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955. ordening Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- .gem-ambte- der hoofdelijke stemming besloten het 3e lid van artikel 7 van genoemde nare:: verordening zodanig te wijzigen, dat bij bevordering van een ambtenaar het nieuwe salaris ten minste één periodieke verhoging uit moet gaan boven het oude salaris, het vierde lid van dat artikel te schrappen en de moge lijkheid te openen door wijziging van bijlage E der verordening tot het aan stellen van 6 vaklieden in plaats van 3 over te gaan.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 31