4-. Beschikbaar stelling be drag voor psycholo gisch on derzoek J. Vermaat. Toekenning vergoeding vervoer kinderen x. Verzoek van de vereniging Instituut St. Louis te Oudenbosch dd. 20 april 1956, Nr. 344-6 B.Rsd. om beschikbaarstelling van een bedrag van 15,voor het psychologisch onderzoek van J.Vermaat i.v.m. de toelating tot de b.l.o.-school St. Jan. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde bedrag beschikbaar te stellen. y. Verzoeken van M.A. Sebregts en C. van Sundert om een tegemoetko ming uit de gemeentekas in de kosten van vervoer van Ca.fi/.Sebregts en F.A.J.van Sundert naar en van de b.l.o.-school te Roosendaal. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt M.A.Sebregtszonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde vergoeding te verlenen en C.van tot een bedrag van 100% van de werkelijke vervoerskosten per autobus van Sundert de B.B.A., zulks tot wederopzegging, respectievelijk ingaande 1 mei en naar en van 16 mei 1956. b.l.o.school te Roosen daal. Af vhjzende beslissing verzoek Wed. f.'.Palings- v.Zimneren vergoeding Verzoek van de Wed.W.Palings-van Zimmeren, alhier, dd. 11 mei 1956 om een tegemoetkoming uit de gemeentekas in de kosten van vervoer van haar zoon Godefridus naar en van de b.1.o.-school te Roosen daal. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslis- kosten ver- sen, daar het bruto-gezinsinkomen van aanvraagster de vastgestelde norm voer zoon- aanmerkelijk overschrijdt. t.je naar b. l.o.-school Roosendaal. Toekenning vergoeding kosten vcr- voer van E. van Rijsber- ren naar en van do werk plaats voor inbecille meisjes te Roosendaal Verlening eervol ont- aa. Verzoek van H.Lips, sociaal paedagoog van de R.K.Stichting Nazorg Roosendaal e.o. te Roosendaal dd. 7 aei "1956, om de kosten van vervoer van Eth. van Rijsbergen, alhier, naar en van de werkplaats voor inbecille meisjes te Roosendaal, ad. 7,?0 per maand, voor rekening van deze gemeente te nemen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt -zonder hoofdelijke stemming besloten bedoelde vervoerkosten, tot wederop zegging voor rekening van de gemeente te nemen. ba. Verzoek van Ph.Puttiger, gemeentewerkman, alhier, dd. 12 juni 1956 om hem ontslag uit de gemeentedienst te verlenen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt slag aan Ph.Puttiger zonder hoofdelijke stemming besloten aan belanghebbende, met ingang van als gemeen- 1 juli 1956 eervol ontslag als gemeentewerkman te verlenen. te-werkman. Verstrekking ca. Verzoek van het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum gc-ldlening alhier, dd. 26 juni 1956, tot het verstrekken van een geld- aan Inter- lening van 862,welk bedrag nodig is voor het aanschaffen parochieel van een kast en een schrijfmachine. Sociaal Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten aan genoemd centrum voor Charitatief de tijd van 5 jaar een bedrag ter leen te verstrekken van 862, ,af— Centrum tot losbaar in 5 jaarlijkse termijnen tegen een rente van 31/è% per jaar. een bedrag van 862,-

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 30