1955 tot Mnkoop ^auena:re in OPOentM °P de van de grondbelasting go tul en. Ingekomen stukken. 2. Ook voor Stampersgat bestudeert genoemde dienst een wijziging van het uitbreidingsplan ter verkrijging van bouwterreinen, omdat daar met de voorgenomen woningbouw dit jaar het laatste bouwterrein waarover de gemeente beschikt, zal zijn volgebouwd. Ten aanzien van de gemeentewegen mag worden vastgesteld, dat deze na uitvoering van de plannen, die Uw raad heden worden aangeboden, alle in zeer behoorlijke staat verkeren. Helaas kan dit niet gezegd worden Van de wegen in beheer en onderhoud bij het "Waterschap Heerjansland" die in een onhoudbare toestand verkeren. Men maakt er zich daar van af met de mededeling, dat een plan bij de D.A.C.W. is ingediend. De uitvoering van dergelijke werken wacht echter op werkloosheid en het laat zich niet aanzien, dat deze op korte termijn zal intreden. Het is dus lang nog niet zover, dat ook de polderwegen in behoorlijk bruikbare toestand zullen verkeren. De rioleringswerken zijn evenmin tot stand gekomen, omdat te dezer za ke een "technisch'' meningsverschil bestaat. Begin maart zal een on derhoud plaats hebben tussen het gemeentebestuur, de ontwerper van de plannen, do provinciale planologische dienst en de Provinciale Water staat. Het is te hopen, dat bij deze gelegenheid overeenstemming wordt bereikt. Het onderwijs vraagt ook steeds weer nieuwe uitgaven. Een plan voor het bouwen van een school voor de schipperskinderen staat op stapel, alsmede een plan voor een gymnastieklokaal voor alle scholen van Oud-Gastel. Uitbreiding van de meisjesschool te Stampersgat is eveneens te verwachten. Het is te hopen, dat de bouwstop voor openbare werken de verwezenlijking van deze plannen niet tegenhoudt. De plannen voor de bouw v-n een nieuw gemeentehuis met brandweerkazerne zijn thans in zoverre gewijzigd goedgekeurd, dat aan Uw raad hiervoor in deze vergadering een nieuw crediet wordt gevraagd. Het wordt de hoogste tijd dat het gemeentebestuur en de gemeente-administratie de beschikking krijgen over een gebouw, dat aan de eisen van de tijd voldoet. Een betere outillage zal ook het werk ter secretarie zeer ten goede komen. Het zal dan mogelijk zijn alles in vlotter tempo af te werken. De werkzaamheden wordt thans vaak belemmerd tengevolge van te weinig ruimte en teveel onnodig oponthoud. Moge ik ten slotte een beroep op U allen doen om aan een vlotte en zakelijke afhandeling van de voorstellen, die U in de loop van 1956 zullen bereiken mede te werken en de hoop uitspreken, dat Gods zegen ook dit jaar weer op onze arbeid moge rusten." Hierna stelt de Voorzitter achtereenvolgens aan de orde: 1, Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Dez_ notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. 2. Behandeling van de ingekomen stukken: a1ll^dlï^ed; ?tateÜ V^n Noord-Brab^rfc dd. 4 jan.1956,G.nr.28156, dd 20 aeiï ?q^°Ï erdafbeslissinS °P het raadsbesluit kers Sept'1955 tot eerkoop van het pand Westakkeren 2 aan A.Bak- b,28l8f\?Tn S+ta!6n Van Noord-Brabant dd. 4 jan. 1956, G. nr. i verdaging van de beslissing op het raadsbe- c.Koninklijk besluit van 24 nov. 1955,Ho. 10 tot goedkeuring van de by raadsbesluit van 20 september 1955 vastgestelde verordening

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 2