3. Toekenning subsidie zangver. ;:Vox populi" te Stampersgat voor 1936. Subsidie Stichting Mater Amabi- lisschool te Oudenbosch voor het cursusjaar 1956/37. Subsidie Ned R.K.Huisves tingscomité s-Hertogen- bosch voor 1956 en 5 volgende ja- Subsidie R.K Lagere Land bouwschool te Steenber gen voor het jaar 1955 en volgende ja ren. Subsidie na- zorgkosten oud-leerlin gen insti tuut doof- stomnen St. Michiels gestel voor 1955. s. Verzoek van de R.K. Gemengde Zangvereniging "Vox Populi" te Stam persgat dd. 20 april 1956 on toekenning van een gemeentelijk sub sidie voor het jaar 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde zangvereniging, voor het jaar 1956, overeenkonstig de subsidieregeling muziek- en zanggezelschap pen een subsidie toe te kennen van 125, t. Verzoek van de stichting Mater Amabilis school te Oudenbosch, dd. 23 april 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie i.v.m, toelating tot die school van leerlingen afkomstig uit deze gemeen te. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan genoemde school voor het cursusjaar 1956/57 de navolgende subsidies toe te kennen: a. een subsidie ten bedrage van 20% van de exploitatiekosten, voor zover betrekking hebbende op de uit deze gemeente afkomstige leerlingen, en b. een bijdrage tot 1/3 gedeelte in de kosten van vervoer van de uit deze gemeente afkomstige leerlingen. Ka een gegeven toelichting door de Voorzitter vraagt de Heer Akkermans welk bedrag met deze subsidieverlening gemoeid is. De Voorzitter antwoordt, dat dit niet uit de stukken blijkt, waarop de heer Akkermans opmerkt, dat het hem in deze omstandigheden bezwaarlijk voorkomt op het verzoek ts beslissen. De Voorzitter antwoordt, dat het toekennen van het gevraagde subsidie naar zijn oordeel geen bezwaar ontmoet als het nut van de school erkend wordt. Wethouder Verholen vraagt of het wellicht aanbeveling verdient, met het oog op een nader in te stellen onderzoek naar de kosten, de beslis sing op het verzoek tot de volgende vergadering aan te houden. De Voorzitter antwoordt, dat deze mogelijkheid wel aanwezig is, doch verklaart van mening te zijn, gezien het totaalbedrag van de begroting dat de kosten voor deze oneente wel zullen meevallen. Na enige gedachtenwisseling wordt voorts zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, u. Verzoek van het Led. R.K.Huisvestingscomité te s-Hertogembosch dd. 18 april 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie, ge durende 6 jaren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemd comité voor het jaar 1956 en do vijf daarop volgende jaren, behoudens eerdere opzegging, een gemeen telijk subsidie toe te kennen van 0,01 per inwoner, gerekend naar de toestand op 1 januari van ieder subsidiejaar. v. Verzoek van burgemeester en wethouders van Steenbergen c.a. dd. 28 mei 1956 nr. 1570 om toekenning van een jaarlijks subsi die, aanvangende per 1955 van 30,per jaar en per leerling uit deze gemeente, die de R.K.Lagere Landbouwschool te Steen bergen bezoekt in de kosten van huisvesting dier school. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie met ingang van het jaar 1955, tot wederopzegging te verlenen. w. Verzoek van het instituut voor doofstommen te St.Michielsgestel dd. april 1956 om voor' 1955 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen in de nazorgkosten van oudleerlingen van dat instituut afkomstig uit deze gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1955 een gemeentelijk sub sidie te verlenen van 60,n.l. voor de oud-leerlingen C. Voorbraak en echtgenote en Adr. van Gils.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 29