2. P. De A.J.van den Broek tot een bedrag van 8.801,en Vi/. Jongen el en tot een bedrag van 8.801, 1. Besluiten van Ged. Staten van Noord-Brabant dd, 11 april 1956, 6. [en 13 juni nr. 36640/respectievelijk tot verdaging van de beslissing op en de 1956, G.nr. goedkeuring aan het raadsbesluit van 30 november 1955 tot vaststel- 36640 ling van een organisatieverordening voor de gemeentelijke brandweer. m. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 16 mei 1956, G. nr. 39360 tot verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit van 9 fe bruari 1956 tot verhuur van grond aan de stichting r.k. speeltuin te Oud-Gastel. n. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 16 mei 1956, G.nr. 39361 tot verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit van 9 februari 1956 tot verhuur van grond aan de stichting r.k. speel tuin Stampersgat. 0. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vèreniging van Ned. Gemeenten, dd. 25 mei 1956, nos. 7402 R.,7403 R.,7404 R. en 7405 R.betreffende de in het 2e kwar taal 1956 plaats gehad hebbende controle van boeken en kas van de gemeente-ontvanger, het gemeentelijk woningbedrijf, het burgerlijk armbe stuur en diverse kassen. Schrijven van burgemeester en wethouders dd. 5 juni 1956, gericht aan de kring 0. en Iff. Souburg van het Ned. Rode Kruis, houdende dankbetuiging voor de aangeboden souvenirs aan de uit de gemeente Oost- en West Souburg naar deze gemeente geëvacueerde inwoners, onder de letters a t/n p vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. q. Verzoek van de E.H.B.0.-afdeling Stampersgat, dd. 13 juni 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 5,— per voor 1955 en volgende jaren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor 1955 en volgende jaren, tot wederopzeg ging, een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 5,per gediplomeerd lid en per jaar, te berekenen naar het aantal leden per 1 januari van het subsidie jaar. r. Verzoek van de R.K.Rijvereniging "Heerjansruiters", alhier, dd. 5 juni 1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie bij gelegen heid van het te houden concours-hippique in verband met de her denking van het 25-jarig bestaansfeest. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen aan genoemde rijvereniging een gemeentelijk subsidie toe te kennen ter dek- king van een eventueel nadelig saldo bij gelegenheid van het te houden^ concours hippique, dat georganiseerd wordt ter herdenking van het 25—jn-— rig bestaansfeest, tot het bedrag van dit tekort, doch met een maximum van 100, Wethouder VROLIJK merkt op, dat de jubilerende vereniging er ongetwij feld prijs op zal stellen, behalve het gevraagde subsidie, tevens van ge meentewege een medaille met inscriptie, een meer blijvende herinnering dus, te ontvangen. aan .iubi- De Voorzitter antwoordt, dat hij zich met het idee van wethouder Vrolijk lerende ver-kan verenigen en stelt voor om bij een 25-jarig of 50-jarig jubileum Van enigingen. een vereniging van gemeentewege aan de jubilerende vereniging een blij vende herinnering in de vorm van een medaille aan te bieden en verzoekt de raad hiervoor machtiging aan burgemeester en wethouders te verlenen. De heer KOEVOETS vraagt of desverlangd het blijvend aandenken uit iets anders kan bestaan dan uit een medaille. De Voorzitter antwoordt, dat ter zake met de jubilerende vereniging overleg zou kunnen worden gepleegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt voorts besloten aan de rijvereniging "Heerjansruiters", alhier, behalve het subsidie van 100, zoals hier voor is omschreven een zilveren medaille van gemeentewege beschikbaar te stellen en de door de Voorzitter bedoelde machtiging aan burgemeester en wethouders te verlenen. Subsidie E.H.B.0. Stampersg; voor 1955 e.v.jaren Subsidie rijvereniging Heerjans ruiters en verlening machtiging aan burge meester en wethouders beschik baarstel ling blij- vende her- innering

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 28