VERGAD '.RING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 28 JUNI 1956 om 19.00 uur. ++"iu Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn alle leden, t.w.: P. Verholen, L.P.Vrolijk, H.Luijten, J. Vreugde, A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.F .CorstjensG.J.H. HürxkensQ.P. KoevoetsG.H. Theunisse, J.M. Roosendaal, F.A.Akkermans en L.C. Moerings. Secretaris is H.J. van Mechelen. Opening. De Voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur met de christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: Notulen. 1, Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen 2. Behandeling van de ingekomen stukken. stukken. ges]_uj_t van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 18 april 1956, G. nr. 4-1663 tot goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad dd. 9 februari 1956 tot 1e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 18 april 1956, G. nr. 34-163 tot goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 februari 1956 tot 2e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 18 april 1956, G. nr. 4-2868, tot goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 februari 1956 tot 1e wijziging van de begroting van het woningbedrijf voor het dienstjaar 1956. d. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 11 april 1956, G. nr. 4-2724- tot goedkeuring van het raadsbesluit van 9 februari 1956, tot 3e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. e. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 11 april 1956, G.nr. 4-2710 tot goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 februari 1956 tot 4e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. f. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 20 juni 1956, G. nr. 48516 tot goedkeuring van het raadsbesluit dd. 18 april 1956 tot 8e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. g. Kennisgeving van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 20 juni 1956 G. nr. 4-8721, dat het besluit van burgemeester en wethouders^dd. 12 juni 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening met de Coöp. Centr. Raiffeisenbank te Utrecht tot een bedrag van 200.000,-- tegen een rente van 2%% per jaar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. h. Besluit van burgemeester en wethouders dd. 12 juni 1956 tot het aangaan van een kasgeldlening van 200.000,— tegen een rente van 2per jaar met de Coöp. Raiffeisenbank te Utrecht ter uit voering van het raadsbesluit van 18 april 1956. i. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 16 mei 1956, G.nr. 45121 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956 tot overname van de Brugstraat te Stampersgat. j. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd, 9 mei 1956 G. nr. 44783 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 18 april 1956 tot het verstrekken van een geldlening aan de K.E. Harmonie S. Ceci lia te Stampersgat. k. Besluiten van Burgemeester en wethouders van 11 en 18 april 1956 goedgekeurd bij besluiten van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 2 en 9 mei 1956, G. nrs. 44230, 44146, 44549 en 44550 tot het verlenen van hypothecaire bouwcredieten aan J.D. Tak tot een be drag van 8.952,J.A.Bartelen, tot een bedrag van 8.761,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 27