ïk p J I 11. De Voorzitter antwoordt, dat dit contact reeds enige jaren geleden is gelegd en dat toen rees is mede .edeeld, dat, zodra de wegen in goed onderhouden toestand verkeren, onderhandelingen over een eventu ele overneming van de daarvoor in aanmerking komende wegen, kunnen worden gevoer d. De heer VISSENBERG merkt op, dat hem gebleken is, dat in de Karolien met de bouw van een aantal woningen is begonnen en dat te Stampersgat niets gebeur t. De Voorzitter antwoordt, dat zodra de rijks goedkeu ring is verkregen ook met de bouw van de voor Stampersgat bestemde woningen zal worden begonnen. De Heer VISSENBERG vraagt de aandacht van het gemeentebestuur voor de langs de I'!oordzeedijk gelegen parallelweg, waarvoorzieningen behoren te worden getroffen in het bijzonder voor wat betreft de rioolputten, die op verschillende plaatsen verzakt zijn. De Voorzitter antwoordt, dat een onderzoek zal worden ingesteld. De Heer VISSENBERG wijst er op, dat ook ter plaatse nog steeds last ondervonden wordt, van een autobus, die daar vaak geparkeerd wordt en waarover hij reeds meerdere malen heeft gesproken, terwijl nog steeds hin der ondervonden wordt, dat op het rasveld door de jeugd de voetbalsport beoefend wordt. De Voorzitter antwoordt, dat de betreffende chauffeur hem heeft medege deeld, dat hij de autobus ter plaatse niet meer zal parkeren, terwijl hij de politie opdracht heeft verstrekt het voetballen ter plaatse te verhin deren. De Heer MOEHINGS vraagt, of de overdracht van de door de gemeente ver kochte grond aan de Drieweikes reeds definitief geregeld is. De Voorzitter antwoordt, dat aan de notaris reeds meerdere malen ver zocht is deze langelegenheid af te werken, wat blijkbaar tot heden nog niet is geschied. De Heer LUIJTEN vestigt or de aandacht op, dat destijds besloten is van april tot oktober de raadsvergaderingen s-avonds te houden en vraagt naar de reden, waarom thans nog een middagvergadering gehouden wordt. De Voorzitter antwoordt, dat vanwege het koude slechte weer de getrof fen regeling voor wat deze vergadering betreft nog niet is toegepast. De Heer VREUGDE merkt op, dat nog steeds gewacht wordt op de regeling betreffende het wethouderspensioen en vraagt waarom deze regeling tot heden nog niet ter behandeling is voorgelegd. De Voorzitter antwoordt, dat het nu eenmaal niet mogelijk is alles op korte termijn af te werken en wijst er op, dat thans spoedig voorstellen dienaangaande tegemoet kunnen worden gezien. De Heer VlbbbdB bb vraagt, of als de rijks goedkeuring voor de Stampers- gatse woningen afkomt deze wonin door de firma Bakker gebouwd zullen worden. De Voorzitter antwoordt, dat genoemde firma de toezegging heeft gedaan deze woningen te zullen bouwen voor de door hem opgegeven prijs. Aan ..-zien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt sluit de Voorzitter de vergadering met de Christelijke groet. De R A A D voornoemd, de voorzitter, de sekretaris

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 26