10. Vaststelling 19« Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot böuwcrediet- vaststelling van een credietregeling voor bedrijfspanden. 'regeling Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voor bedrijfs-zonder hoofdelijke stemming besloten tot vaststelling van een bouwcre- panden. dietregeling voor bedrijfspanden overeenkomstig het toegezonden ontwerp door de afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. lifiiziging ge— 20. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot aeentebegro wijziging van de gemeentebegroting voor de dienstjaren 1955 en dingen 1955 1956. ;n 1956Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de ontwerp-besluitennadat hier van voorlezing is gegeven, vast te stellen. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de hierna genoemde punten aan de agenda toe te voegen. IMachtiging 21. Voorstel van burgemeester en wethouders om hen te machtigen tot I aangaan het aangaan van kasgeldleningen tot een bedrag van 400.00..', kasgeld-le- voor de financiering van de bouw van 31 woningwetwoningen. ning. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze machtiging te verlenen, IDelegatie 22. Voorstel van burgemeester en wethouders om e bevoegdheid, neer- Ibevoegdheid gelegd in artikel 29h, 1e lid van de wet op de lijkbezorging, aan j art29hhen te delegeren. 111e lid,van Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder de wet op hoofdelijke stemming hierto besloten. [de lijkbe- Rondvraag. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen oi mede te ddlen heeft. De heer ROOSENDAAL vraagt of reeds nadere mededelingen kunnen worden verstrekt over de overneming van de polderwegen. De .oorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur van het waterschaps bestuur een schrijven heeft ontvangen, houdende verzoek verschillende waterschapswegen over te nemen, nadat deze in behoorlijke toestand zullen zijn gebracht, echter zonder dat een afkoopsom voor de onderhoudslast ver schuldigd zal zijn. Net het oog op de grote financiële consequenties, die aan deze overneming verbonden zijn, zijn burgemeester en wethouders van oordeeldat aan deze aangelegenheid bijzondere aandacht behoort te worden besteed. De Heer MOERINGS merkt op, dat hij van de Voorzitter van het Waterschaps bestuur heeft vernomen, dat het in de bedoeling ligt om de betreffende wegen met overheidssubsidie te laten verbeteren. De Voorzitter antwoordt, dat uit het schrijven van het waterschaps bestuur blijktdat bij de D.A.C.W. plannen zijn ingediend om in de kosten van verbetering een .verheidssubsidie te ontvangen van 75% en dat het hem bekend is, dat de provincie bereid is de St. Antoinedijk in beheer en onderhoud over te nemen, echter onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat het waterschap een afkoopsom voor de onderhoudslast betaalt. Spreker vestigt e de aandacht op, dat, zodra deze aangelegenheid nader is bekeken en de kosten zijn begroot, de raad nadere mededelingen, eventueel voorstellen, kan tegemoet zien. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat het naar zijn oordeel billijk zou zijn dat voor gemeentewegen, die van inter.locale betekenis zijn, een provin ciale bijdrage ontvangen werd. De Voorzatter antwoordt, dat de provincie een dergelijke bijdrage niet verleen;^ De heer THEUNISSE merkt op, dat het naar zijn oordeel aanbeveling ver dient, dat het gemeentebestuur in contact treedt met het waterschapsbe stuur, om te bereiken, dat de polderwegen, die in erbarmelijk slechte toestand verkeren, verbeterd worden.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 25