\y\ 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het beschikbaarstellen van een crediet voor het aanbrengen van ver beteringen aan de straatverlichting. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen voor de verbetering van de enkele jaren oude straatverlichting een cre diet beschikbaar te stellet van 112.000,--. Op de vraag van de heer AKKERMANS of de kosten van verbetering van de straatverlichting, nu enige jaren geleden, een uitgaaf heeft gevorderd van 85.000,antwoordt de Voorzitter bevestigend. Wethouder VROLIJK merkt op, dat hij een grote voorstander is van het verbeteren van de straatverlichting, doch dat hij de opmerking niet achterwege kan laten, dat het wel zeer vreemd aandoet, dat de PNEM na 3 jaar reeds tot de ontdekking komt, dat de straatverlichting, die op haar advies is vernieuwd niet meer deugt. De Voorzitter antwoordt, dat de PNEM er zich op beroept, dat destijds nog niet voldoende materialen beschikbaar waren en door de Raad des tijds op het benodigde crediet is bezuinigd. Op de vraag van de heer MOERIÏÏGS of ook de buitenwijken in de vernieu wing zijn betrokken antwoordt de Voorzitter bevestigend. De heer LUIJTEN vraagt of het in de bedoeling ligt, de wegen voor het doorgaande verkeer in de toekomst de gehele nacht te verlichten. De Voorzitter antwoordt, dat de noodzakelijkheid hiertoe naar zijn oor deel niet aanwezig is en wijst er op, dat natriumlampen op halve kracht kunnen branden. Na enige gedachtenwisseling wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde crediet van 112.000,beschikbaar te stellen. ■tstelling 16. Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van de 1 zi_ 4-4-^4- ,~4- ol 1 -i y\ r- von cp-n nTPii- fechikbaar- diet ver- erin aatver- pordenin? lying van ien. Ikenning ^t oprui- ïjgs bij dra laan H. leenaars. bijdrage wo- Rw etwo- ge n. voorsiei va.ii vu wcnivuucio vm o bestaande verordening over te gaan tot vaststelling van een nieu we verordening op de keuring van waren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten met intrekking van de thans geldende verordening over te gaan tot vaststelling van een nieuwe verordening op de keuring van waren overeenkomstig een van Gedeputeerde Staten dezer provincie ontvangen ontwerp. 17. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot heu aanvragen van een krotopruimingsbijdrage. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan H.Kempenaars, wonende alhier, Meir- straat 46 een krotopruimingsbijdrage te verlenen voor de vervanging ven zijn woning Meirstraat 46, bedragende 15% van de ter zake toe te kennen rijkspremie. 18. Voorstel van burgemeester en ethouderc om ove r te gaan tot het aanvragen var. een rijksbijdrage voor de bouv; van 6 woningwetwoningen in de Karolien. De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en wethouders voorstellen voor de bouw van deze woningen een rijksbijdrage aan te vragen. De Heer VISSENBERG vraagt of Stampersgat geen recht heeft op een paar van deze woningen. De Voorzitter antwoordt, dat te Stampersgat geen bouwterrein meer be schikbaar is en w ïst er on, dat het in de bedoeling ligt de douw van de ze woningen op te dragen aan de Fa. Bakker, die deze woningendan zal bouwen tegelijkertijd met de 31 woningwetwoningen, die reeds aan hem zijn gegund. De Heer VISSENBERG wijst voorts op de onjuiste verhouding van 37 woningen voor Oud-Gastel en slechts 8 voor Stampersgat. Nadat de Voorzitter heeft opgemerkt, dat de Planologische Dienst op dracht heeft gekregen te Stampersgat naar geschikt bouwterrein uit te zien, wordt zonder hoofdelijke stemmong overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 24