8. ;rneming igstraat Stampers- I van de tvullend 'diet ver jaring ■P-ng Koe- traat 43 De Voorzitter antwoordt, dat later besloten is op het aanvankelijk ingenomen standpunt terug te komen, in verband met het scheppen van een precedent voor de toekomst en wijst er vervolgens op, dat deze kwestie behoort tot de competentie van burgemeester en wethouders. De Heer MOERINGS vraagt of het niet mogelijk is het bedrag door de Jeugdraad te laten uitkeren, onder goedkeuring van burgemeester en wethouders. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders het standpunt hebben ingenomen dit niet te doen, daar de gemeente slechts met de be treffende verenigingen te maken heeft. De Voorzitter merkt vervolgens op, dat, indien de ontwerpregeling niet voldoende duidelijk is, het wellicht aanbeveling verdient de vast stelling hiervan tot de volgende vergadering aan te houden. De Heer AKKERMANS stelt voor hiertoe te besluiten, welk voorstel de instemming van alle leden blijkt te hebben, zodat zonder hoofdelijke stemming hiertoe besloten is, met bepaling, dat vooraf een ontwerp- subsidieregeling aan de leden zal worden toegezonden. Voorts wordt, eveneens zonder hoofdelijke stemming, op voorstel van wethouder Verholen, besloten het in de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955 uitgetrokken bedrag van 1.000,uit te keren en wel aan de Jeugdraad te Oud-Gastel een bedrag van 800,n.l. 400, ten behoeve van het vrouwelijk jeugdwerk en eveneens 400,- voor het mannelijk jeugdwerk en het restant van 200,beschikbaar te stellen voor het jeugdwerk te Stampersgat. De Voorzitter wijst er op, dat deze beschikbaarstelling onder verant woordelijkheid van de gemeenteraad geschiedt en dat dit besluit geen precedent mag zijn voor volgende jaren. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot over neming van de provincie van een weggedeelte te Stampersgat, plaat selijk bekend als Brugstraat. Na een korte gedachtenwisseling wordt zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten deze straat voor de som van. 1,- in eigendom van de provincie over te nemen, onder de voorwaarden opgenomen in het ontwerpbesluit, waarvan de voorzitter voor lezing heeft gegeven. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders om over tegaan tot ver strekking van een aanvullend crediet voor de verbetering van de woning Koelestraat 43. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen het voor de verbetering van deze woning reeds verleende crediet van 1.650, met een bedrag van 670,te verhogen. De Heer VISSENBERG herinnert er aan, dat deze woning destijds voor 1.100,is aangekocht en vraagt met het oog op de hoge kosten van verbetering, of de huidige bewoner niet genegen is de woning te kopen. De Voorzitter antwoordt, dat belanghebbende hiertoe zeker niet wenst over te gaan. De Heer VISSENBERG vraagt of na het aanbrengen van de verbeteringen de huur wordt verhoogd. De Voorzitter antwoordt, dat Gedeputeerde Staten het standpunt innemen dat huurverhoging behoort te word.n toegepast en dat naar het oordeel van dit college, indien een huurder niet in staat is de hogere huur te voldoen op de dienst van sociale zaken een beroep kan worden gedaan. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 23