I a a Aanstelling 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot benoe- M.Broos in ming in vaste dienst van M.Broos als gemeente-arbeider. :va^s"te"_dïërïst De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen als gemeen- de tijdelijke gemeente-arbeider M-. Broos, met ingang van 1 april 1956 I te-arbeider aan te stellen als meergeoefend gemeente-arbeider in vaste dienst de- i gemeente op een salaris van 56,64 per week en diens pensioens grondslag met ingang van genoemde datum vast te stellen op 3.062, Na gehouden stemming blijken op belanghebbende te zijn uitgebracht 12 stemmen, zodat deze met ingang van 1 april 1956 is benoemd als meerge oefend gemeente-arbeider in vaste dienst dezer gemeente op een salaris van 56,64 per week. Voorts wordt besloten de pensioensgrondslag van belanghebbende met ingang van genoemde datum vast te stellen op een be drag van 3.062, 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om het te verwachten K.B. be treffende de toekenning van een uitkering ineens van 3% aan het Rijks personeel van overeenkomstige toepassing te verklaren op het gemeente- personeel. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming hiertoe besloten. |Van toepas- I sing ver- I klaring van het te ver- I wachten 4. Ib. i.z. 3% I uitkering I aan rijks per- Isoneel,over lover 1955. ■Van toepas- I sing ver- I klaring van I het te ver- wachten K. Voorstel van burgemeester en wethouders om het te verwachten K.B. betreffende toekenning van een uitkering ineens over het 1e half jaar 1955 aan het rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing te verklaren op het gemeentepersoneel. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- TiTz. uit- der hoofdelijke stemming hiertoe besloten. [kering in- jeens, over [het eerste [halfjaar [1955 aan het I rijkspersoneel [Wijziging I 4mbte naren- reglement. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi ging van het ambtenarenreglement dezer gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het ambtenarenreglement dezer gemeente in dien zin te wijzigen, dat het aantal verlofdagen gebracht wordt op mi nimaal 15, de vacantietoelage verhoogd wordt tot 4% en de uitkering bij overlijden van een ambtenaar aan diens nabestaanden in overeenstemming wordt gebracht met de voor het rijkspersoneel geldende regeling. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi ging van het arbeidsovëreenkomstenbesluit dezer gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- stenbeTsTurt der hoofdelijke stemming besloten in het arbeidsovereenkomstenbesluit de zer gemeente de onder volgnummer 9 omschreven wijzigingen aan te brengen. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast stelling van de 2e partiele herziening van het uitbreidingsplan voor de kom van Oud-en Nieuw Gastel (uitbreiding Sportpark) Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming hiertoe besloten. [Wijziging uitbrei dingsplan.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 21