p %0 5. De heer HÜSXKENS brengt onder de aandacht, dat practisch alle ge zelschappen geüniformeerd zijn en spreekt de hoop uit, dat ook Gasteis Fanfare dermate actief zal zijn, dat ook met steun van gemeentewege te gelegener tijd tot aanschaffing van uniformen zal kunnen worden overge gaan. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Gerneentebe- au. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 28 maart 1956 grotTng G, nr. 26460 tot goedkeuring van de gemeentebegroting en de dienstjaar begroting van het woninj bedrijf voor 1956. 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten in deze begroting de wijzigingen aan te bren gen, bedoeld in de brief van Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 28 maart 1956, G. nr. 26460a, Ille afdeling. Goedkeuring 3. Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot goedkeu- ekening ring van de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar Burgerlijk 1954. Armbestuur Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder dienstjaar hoofdelijke stemming besloten deze rekening als volgt goed te keuren: 1934. de gewone dienst in inkomst en uitgaaf op een bedrag van 45.871,50 de kapitaaldienst in inkomst en in uitgaaf op een bedrag van ƒ,684, Vaststelling 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- staten on-" ling van de staten van de oninbare en nog te verhalen posten over 1954-. inbare en Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder nog te ver- hoofdelijke stemming besloten deze staten als volgt vast te stellen: halen posten a. nog verschuldigd.31.637,76 en nog te boni nb aar11 19,16 doene beta- c. nog te verhalen31. 618, lingen 1954- d. nog te doene betalingen....... 1.024,8 Voorlopige 5. Voorstel van burgemeester er. wethouders om over te gaan tot vast- vaststelling stelling van de rekening van het gemeentelijk woningbedrijf en van rekening de gemeenterekening over het dienstjaar 1954. gemeentelijk De Voorzitter vraagt of de Commissie in wier handen deze rekeningen woningbe- zijn gesteld ter fine van onderzoek en rapport zich van haar taak heeft drijf en ge- gekweten. meentereke- De Heer AKKERHAkSlid en Voorzitter van gemelde commissie rapporteert ning over dat beide rekeningen zijn nagezien en in orde bevonden, zodat hij namens het dienst- de commissie voorstelt om tot voorlopige vaststelling van deze rekeningen jaar 1954- over te gaan, zoals deze respectievelijk door de administrateur en de ge meente-ontvanger zijn opgemaakt en aan burgemeester en wethouders zijn aangeboden. De Voorzitter vraagt of een der leden nog op- of aanmerkingen op de ze rekeningen heeft, deze artikelsgewijze wenst te behandelen of toe lichting verlangt. Aangezien niemand het verlangen hiertoe te kennen geeft, wordt ver volgens zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders en het advies van de commissie van onderzoek besloten gemelde rekeningen als volgt voorlopig vast te stellen: Gemeentelijk Woningbedrijf a. de baten en lasten op een bedrag van86.304,79 b. de kapitaalsinkomsten en -uitgaven op een bedrag van...... .4" 674.072,11 de Gemeenterekening gewone dienst: a. de inkomsten op een bedrag van1.102.879,91 b, de uitgaven op een bedrag van.1.016.470,6? het bruto batig slot op een bedrag van...86.409,24 kapitaaldienst: a. de inkomsten op een bedrag van2.885.361,54 b. de uitgaven op een bedrag van.3.075.947 ,52 het nadelig saldo op een bedrag van190.585,98

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 20