VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op donderdag 9 februari 1956 om 14.00 uur. +++++++++++++++++++++++++++-J-++++++++++++ Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P.Verholen, L,P.VrolijkH.Luijten, J.Vreugde, A.van Rijsbergeri, W.Vissenberg, P.F.CorstjensGJJ.HÜrxkensQ.P.Koe- voets, G.H.Theunisse, J.M.Roosendaal, F.A. Akkermans en L.C. Moerings. Secretaris is H.J.van Mechelen. De Voorzitter opent de vergadering om 14,15 uur met de christelijke groet en houdt, alvorens tot afhandeling van de agenda wordt overgegaan, de volgendetoespraak: In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar wil ik beginnen met U allen een zalig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen, zowel voor U zelf als voor Uw gezinnen en ondernemingen en over Uw hoofden heen voor alle ingezetenen van de gemeente Oud-en Nieuw Gastel. Hoewel weer een jaar verstreken is, baart de woningnood nog steeds de grootste zorg. De in de loop van het jaar 1947 gehouden vroningtelling heeft uitgewezen, dat deze gemeente toen reeds een tekort had van 208 woningen. Dit tekort was in 1954 nog niet ingehaald. Hieruit blijkt dus, dat de toewijzing van bouwvolumen voor deze gemeente te gering is ge weest, hetgeen temeer blijkt, als een vergelijking getrokken wordt met b.v. Oudenbosch waar tot 1954 reeds 1?2 woningen méér konden worden gebouwd dan het tekort in 1947 daar aangaf. Thans staan in deze gemeen te 34 woningwetwoningen op stapel in Oud-Gastel en 3 herbouwgevallen 5 woningwetwoningen te Stampersgat, terwijl nog verschillende aanvra gen van particulieren, ter verkrijging van een premie voor de bouw van een woning in behandeling zijn. Het voor de jaren 1954 - 1955 - en 1956 aan deze gemeente toegekende bouwvolumen voor 126 woningen zal na vol tooiing van deze woningen geheel gerealiseerd zijn. Laten wij hopen, dat de nieuwe maatstaven, die de regering voornemens is te gaan aanleggen voor het toewijzen van bouwvolumen aan de gemeenten voor ons gunstiger zullen' uitvallen dan voorheen het geval is geweest, anders wordt het hopeloos. Het bouwen van woningen door particulieren met rijkspromie staat nog steeds in de belangstelling van meerdere woningzoekenden. Burgemeester en Wethouders zijn van mening, dat deze methode van bouwen blijvend ge stimuleerd moet worden. Een tekort aan bouwterreinen op verschillende plaatsen in de gemeente weerhoudt nog meerderen tot de bouw van een premiewoning over te gaan. Burgemeester en Wethouders zijn daarom be zig met de voorbereiding van de realisering van het uitbreidingsplan voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen Kerkstraat, Steenstraat en Dreef. Hieraan sluit aan het leggen van een bouwverbod op de smal le driehoek, gelegen tussen Kerkstraat, Achterdijk en 't Sluiske, met de bedoeling daarvan te zijner tijd een plein te maken. Het steeds toe nemend verkeer met auto's, autobussen, vracht- en bestelwagens vraagt meer open ruimte in de kom. Te zijner tijd ontvangt de raad hieromtrent nadere voorstellen. Ook een saneringsplan, waarmede bedoeld wordt het verwijderen van woningen, die niet meer in bewoonbare staat gebracht kunnen worden en het vervangen van woningen die ter plaatse niet her bouwd mogen worden met als gevolg daarvan het nagaan hoeveel woningen in de naaste toekomst gebouwd moeten worden, heeft ook de aandacht van het gemeentebestuur. Nu eindelijk vastligt op welke plaats de nieuwe wegomleg van Roosen- •daalsebaan naar de Rijpersweg zal komen te liggen, zal het uitbreidings plan voor de kom Oud-Gastel moeten worden herzien voor het gedeelte van de kom dat tussen deze nieuwe weg en de Dorpsstraat, Markt en Kerkstraat komt te liggen. Bij de provinciale planologische dienst is deze aangelegenheid reeds in studie.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 1