I 4. De heer LUIJTEN vraagt of het verzoek afkomstig is van het oude Oranje comité De Voorzitter antwoordt bevestigend. De heer LUIJTEN herinnert voorts aan een destijds gedane mededeling dat van gemeentewege pogingen zouden worden aangewend om tot oprichting van een breder opgezet Oranje-comité te komen. De Voorzitter antwoordt, dat destijds deze aangelegenheid wel ter spra ke is geweest, doch dat initiatieven om hiertoe te geraken van particu liere zijde moeten komen. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat er reeds sprake van geweest is, dat de heer Melsen als voorzitter van het Oranje-comité zou bedanken. De Voorzitter antwoordt, dat, voor zover hem bekend, de heer Melsen nog steeds voorzitter is. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders wordt voort:: zonder hoofdelijk; stemming besloten. ij. Verzoek van A. Braat te Stampersgat dd. 28 februari 1956 om een tegemoetkoming uit de gemeentekas in de kosten verbonden aan het bezoeken van de school voor bijz. b.l.o. St. Agnes te Roosendaal door zijn kind Gerarda P.M., per autobus van de N.V. B.B.A. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- vaiTvërvoer der hoofdelijke stemming besloten aan verzoeker op grond van de verordening ter zake van het toekennen van vervoervergoedingen aan b.1.o.-leerlingen van de instelling ten behoeve van het bijzonder buitengewoon lager onder wijs en de nazorg te Roosendaal, de kosten van vervoer, per autobus van de B.B.A. voor 100% voor rekening van de gemeente te nemen, ingaande 1 maart 1956, zulks tot wederopzegging. Toekenning vergoeding aan A.Braat Stampersgat voor kosten van zijn dochtertje Gerarda naar de b l.o.-school I te Roosen- I daal. ■Beschikbaar- I stelling 1crediet van |,f 4.000,-- voor aan- I schaffing ■uniformen z. Verzoek van de K.E. Harmonie St. Cecilia te Stampersgat, dd. 23 mrt. 1956 om beschikbaarstelling van een crediet van 4.000, voor de aanschaffing van uniformkleding voor de muzikanten. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en ethouders voorstellen onder dezelfde voorwaarden als aan Gasteis Fanfare een crediet is ver strekt voor de aanschaffing van instrumenten het gevraagde crediet van 4.000,— te verstrekken, met dien verstande, dat de aflossingstermijn IK.E.Harmöniebepaald wordt op 8 jaar. "St,Cecilia" De Heer AKKERMANS merkt op, dat het aanvragen van credieten door vereni- to Stampers -gingen steeds meer navol ;ing gaat vinden en wijst er op, dat door inwilli- gatging van deze aanvraag weer een precedent wordt geschapen. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad zo is en brengt onder de aandacht, dat voor de meeste verenigingen in de tegenwoordige omstandig heden geen andere oplossing mogelijk is dan een beroep op de gemeente te doen. Spreker wijst er op, dat, indien Gasteis Fanfare mot een gelijk ver zoek zou komen de zaak enigszins anders ligt en ook anders zal moeten worden bekeken, nu deze vereniging reecis een financiële verplichting op zich heeft genomen vooi een bedrag van 7-000,voor de aanschaffing van instrumenten. Wethouder VROLIJK - ijst er op, dat het bestuur van de Harmonie -St.Ceci lia" te Stampersgat zelf reeds een groot gedeelte van het henodigde bedrag bijeen hoeft gebracht door hot ontwikkelen van verschillende activiteiten. De Heer ROOSENDAAL vraagt of het jaarlijks subsidie, dat de vereniging krijgt kan worden ingehouden als zij haar financiële verplichtingen niet zou nakomen. De Heer AKKERMANS is van mening, dat in de geldleningsovereenkomst een voorw aard.: dienaangaande zou kunnen worden opgenomen. De Voorzitter merkt op, dat hij het niet juist acht deze voorwaarde te stellen, daar bij het eventueel niet nakomen van de verplichtingen in aan merking moet worden genomen, de omstandigheden die tot het tekort hebben geleid.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1956 | | pagina 19