I 3. iToekenning subsidie "afd.Gezins- zorg Stich- beeldende kunsten "St.Joost reda ting R.K. Sociaal en Cultureel Centrun te Standdaar buiten. [Toekenning subsidie academie voor het .gaar 1956. Toekenning subsidie Medisch op voedkundig Bureau te Roosendaal voor het .jaar 1956 ■Toekenning subsidie Prot.Ver 'Kinderzorg te Eindhoven Toekenning subsidie Oranje-Co mité te Stampersgat voor het jaar 1956. Toekenning subsidie Oranje-Co- mité te Oud-Gastel s.Verzoek van de afd. Gezinszorg van de Stichting R.K.Sociaal en Cultureel centrum te Standdaarbuitendd. 20 februari 1956, om toe kenning van een gemeentelijk subsidie tot een percentage van 45 in de kosten van gezinshulp verleend aan gezinnen in deze gemeente en kerkelijk ingedeeld bij de parochie Standdaarbuiten. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde afdeling voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsidie toe te kennen tot een bedrag van 45% van de kosten van gezinshulp aan gezinnen in deze gemeente, die kerkelijk behoren tot de parochie Standdaarbuiten, berekend op basis van het aan tal verzorgingsdagen in die gezinnen. t. Verzoek van de Academie voor beeldende kunsten"St, Joost" te Breda, dd. 1 februari 1356, om toekenning van een gemeentelijk subsidie voor het jaar 1956 tot een bedrag van 80,per jaar en per leerling uit deze gemeente. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. u. Verzoek van de Prov. Noord-Brabantsche Bond van het Wit-Gele Kruis te Tilburg, dd. 3 november 1955, Nr. B.F.1603/11 om het bij schrijven van 27 okt.1955 no. B.F. 1585 aangevraagde subsidie t.b.v. het consultatiebureau voor de geestelijke hygiëne van het kind te Roosendaal, groot 517,— met ingang van de dag waarop het C.Bwordt omgezet in een medisch opvoedkundig bureau.(Ver moedelijk 1 juni 1956) te vervangen door een gemeentelijk subsidie van 784, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan de Provinciale Bond van het Wit- Gele Kruis te Tilburg, voor wat het jaar 1956 betreft, een gemeentelijk subsidie te verlenen van 784,——, uit te betalen naar verhouding van de tijd dat dit M.O.B. in 1956 zal hebben gewerkt. V. Verzoek van de Prot.vereniging "Kinderzorg'-: voor Noord-Brabant en Limburg te Eindhoven, dd. 13 februari 1956 no. 379/56 om een eenma lig subsidie te mogen ontvangen in de kosten van stichting en inrich ting van een doorgangshuis te Eindhoven. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan genoemde vereniging een eenmalig subsidie te verlenen van 0,01 per inwoner uit deze gemeente, naar de toestand op 1 januari 1956. w. Verzoek van het Oranje-Comité te Stampersgat, dd. 8 april 1956 om voor de viering van Koninginnedag 1956 een gemeentelijk sub sidie te mogen ontvangen van 197,50 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1956 een maximum subsidie te verlenen van 122,50 voor de kinderfeesten 0,35 per kind) en J 75fvoor de volksfeesten, een en ander tot een maximum van de wer kelijke kosten en onder voorwaarde, dat aan burgemeester en wethouders rekening en verantwoording wordt gedaan van da bestede gelden. x. Verzoek van het Oranje-Comité te Oud-Gastel, dd. 16 april 1956 om voor de viering van Koninginnedag 1956 een gemeentelijk sub sidie te mogen ontvangen van 490, De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen het gevraagde subsidie ten bedrage van 490, -, dat bestemd is voor het organiseren van kinderfeesten op die dag, en dat gebaseerd is op 0,35 por leerling, te verlenen, een en ander tot een maximum van de werkelijk gemaakte kosten en onder voorwaarde, dat aan burgemeester en wethouders rekening en verantwoording wordt gedaan van de bestede gelden.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 18