2, k. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der vereniging van.Nederlandse Gemeenten te 's-Graven- hage, dd. 21 februari 1956, No. 24-52 R en 24-55 R en dd. 25 febru ari 1956, No. 2732 R, betreffende in het 1e kwartaal 1956 gehou den controle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger, diverse geldkassen en van de administratie van het gemeentelijk woningbedrijf. 1. Mededeling van de Districtsgezondheidsdienst Roosendaal dd. 4- fe bruari 1956, No. 27, dat de begroting van inkomsten en uitgaven van de dienst over 1955 is goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 19 oktober 1955, G, nr. 6970. m. Schrijven van de instelling t.b.v. het bijzonder b.l.o. en de nazorg in Roosendaal e.o. dd. 22 maart 1956, No. 14-0, houdende toezending van een exemplaar van het 1e wijzigingsbesluit van de begroting van de instelling voor het jaar 1956 i.v.m. het vervoer van leerlingen, n. Schrijven van de instelling t.b.v. het bijzonder b.l.o. en de nazorg in Roosendaal e.o. dd. 30 maart 1956, No. 14-7, houdende toezending van een exemplaar van het 2e wijzigingsbesluit van de begroting van die instelling voor het jaar 1956 i.v.m. de nazorg, o. Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim nr. II te Stampersgat, dd. 6 februari 1956, van haar werkzaamheden over 1955. De onder de letters a t/m o vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Toelating p. Verzoek van het Hoofd van de Kleuterschool te Stampers at, dd. 5 leerlingen februari 1956 om mededeling of de gemeenteraad gebruik zal maken .kleuter- van zijn bevoegdheid tot het vaststellen van één of meer data school Stam-r waarop kleuters tot de school zullen kunnen worden toegelaten. persgatOvereenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten van de bevoegdheid, bedoeld in art. 66, 2e lid, jo. art. 15, 2e lid, van de Kleuteronderwijswet, geen gebruik te maken. Toekenning q. Verzoek van de K.E. Harmonie St. Cecilia te Stampersgat, dd. 1 subsidie - mrt.1956 om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 4-00, K.E.Harmonie voor het jaar 1955. 'St.Cecilia" De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en Wethouders voorstellen te Stampers- overeenkomstig de bepalingen van de subsidie-regeling muziek- en gat voor het zanggezelschappen, voor het jaar 1955, een gemeentelijk subsidie te Ij aar 1955 verlenen van 400, Wethouder Vrolijk vraagt zich af of, nu de raad een subsidieregeling heeft vastgesteld, het telkens opnieuw aanvragen van een gemeentelijk subsidie door de onder deze regeling vallende gezelschappen, wel nodig is. De Voorzitter antwoordt, dat er naar zijn mening geen termen aanwezig zijn van de tot heden evolgde gewoonte af te wijken, nu de betreffende vereni gingen op grond van genoemde regeling toch ieder jaar moeten mededelen in welke klasse zij ingedeeld zijn, zodat het een geringe moeite is om ge lijktijdig subsidie aan te vragen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Toekenning r. Verzoek van de R.K.Geitenfokvereniging "St. Bernardus", alhier, [subsidié dd. 24 februari 1956 om voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsi- R.K.Geiten- die te mogen ontvangen van 75, fokv'er. "St. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Bernardus" hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. Ivoor het |j aar 19 56.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 17