i)-pening. ITotulen. Ingekomen «tukken. VY VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Woensdag 18 april 1956 om 1 5.00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M.Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, LP .VrolijkH.Luijten, J. Vreug de A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.P. Corstjens, GJ J.Hurxkens G.H.Theunisse, J.M. Roosendaal, F.A.Akkermans en L.C. Moerings. Afwezig is het lid CPKoevoets Secretaris is H.J. van Mechelen. De Voorzitter opent de vergadering om 15» 15 uur met de Christelijke groet en stelt achtereenvolgens aan de orde: 1. Vaststelling van de notulen van de vorige ver aöering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. 2, feehandeling van de ingekomen stukken: a. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 14 maart 195°, G. nr. 98850a, Ille afdeling, houdende toezending van de door dat College vast, estelde gemeenterekening voor het dienstjaar 1953 en de vastgestelde rekening van het gemeentelijk woningbe drijf over dat jaar. b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 15 febr. 1956, G. nr. 28730 tot goedkeuring van de 18e wijziging van de gemeen tebegroting dienstjaar 1955- c. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 29 februari 1956 G. Nr. 39400, tot goedkeuring van de 22c wijziging van de gemeen tebegroting dienstjaar 1955. d. Mededeling van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 7 maart 1950 G. nr. 39059, He afdeling, houdende instemming met het raads besluit van 9 februari 1956, tot wijziging van de garantierege ling in zake kindortoelage. e. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 15 februari 19o6 G. Nr. 34214, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 nov. 1955, tot het verstrekken van een geldlening van 7.000, aan de stichting Gasteis Harmonie. f. Besluit van Ged.Staten van Noord-Brabant dd. 29 februari 1956 G. nr. 34727 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 novem ber 1955 tot verkoop van grond en opstallen op de hoek van de Rjjpersweg-Karolinastraat aan J.H.C. Vissenberg. g. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 21 maart 1956, G. 28184 tot goedkeuring van het raadsbesluit dd. 20 september 1955 tot aankoop van de panden Moleneind 13 en 15 van W. van der Mast. h. Besluit van Burg. en Wethouders dd. 1 februari 1956, goedge keurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 15 februari 1956, G. nr. 37660, tot het verlenen van een bouwcre- diet van 8.437,aan W. van Merrienboer. i. Besluit van Burg. en Wethouders dd. 1 februari 1956, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 15 februari 1956, G. nr. 37659 tot het verlenen van een bouwcrediet van 8,444,aan C.;:. Dam. j. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 7 maart 1956, G. nr. 28156, Ille afdeling, tot het onthouden van goedkeuring aan het raadsbesluit dd. 20 september 1955, tot verkoop van het pand filestakkeren 2 aan A. Bakkers.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 16