i 15. De Voorzitter antwoordt, dat de salarisverordening de bevordering van de gemeente-arbeider Wagenmakers toeliet. Voor wat de overige arbeiders betreft moet een wijziging van de salarisverordening tot stand komen om in de salariëring wijziging te kunnen brengen. Burgemeester en wet houders zullen nagaan in hoveerre hiervoor termen aanwezig zijn. De Heer KOEVOETS verzoekt de vuilnisauto van een bel te voorzien, waardoor bereikt wordt, dat de ingezetenen tijdig worden gewaarschuwd dat de auto in aantocht is. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders aan deze aan. gelegenheid aandacht zullen schenken en vestigt er de aandacht op, dat naar zijn mening de ingezetenen voldoende op de hoogte zijn van de vermoe delijke tijdstippen waarop de auto verwacht kan worden. De Heer VISSENBERG vraagt inlichtingen over de woning van de heer Francois te Stampersgat, die door p. Janssens wordt bewoond en welke woning zal moeten verdwijnen. De Voorzitter antwoordt, dat de heer Francois door Burgemeester en Wethouders volledig is ingelicht in verband met de «oorgenomen verbouw van zijn woning en dat de door de heer Vissenberg bedoelde woning eerst kan verdwijnen als voor Janssens een andere woning beschikbaar is. De heer VREUGDE merkt op, dat het hem bevreemdt, dat over vragen, die in de raad worden gesteld of verzoeken, die tijdens de rondvraag worden gedaan nimmer meer iets vernomen wordt. In dit verband noemt spreker de invoering van een wethouderspensioentoezicht muziekschool te Roo sendaal en het branden van de straatlantaarns in de vroege ochtenduren op zondag. De Voorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur van Roosendaal on langs heeft medegedeeld, dat de muziekschool onder volledige controle van de gemeente staat. Wat het wethouderspensioen betreft merkt spreker op, dat deze kwestie de aandacht heeft en dat reeds verschillende gege vens zijn verzameld, zodat behandeling van deze aangelegenheid eerlang tegemoet kan worden gezien. Wat de oorzaak van het niet branden van de straatlantaarns betreft merkt spreker op, dat hij hieromtrent geen nadere mededelingen kan doen, daar hem de reden hiervan niet bekend is. De heer VISSENBERG onderstreept de door de heer Vreugde gemaakte op merking, en is van oordeel, indien aan verzoeken tijdens de rondvraag geen aandacht besteed wordt deze beter afgeschaft kan worden. Wethouder VROLIJK verklaart in te stemmen met dö door zijn collega Verholen bij de behandeling van de begroting gesproken woorden en vraagt in dit verband, wanneer de toegezegde bespreking van het ETI- rapport in de gemeenteraad tegemoet kan worden gezien. De Voorzitter antwoordtdat hij het rapport nog in studie heeft en dat zo spoedig mogelijk aan de toezegging gevolg zal worden gegeven. De heer MOERINGS merkt op, dat bij het onderzoek van de gemeentebe groting is gebleken, dat de gasvoorziening nog steeds een belangrijk financieel offer van de gemeente eist. Spreker vraagt of het niet mo gelijk is om tot uitbreiding van het verzorgingsgebied over te gaan. De Voorzitter antwoordt, dat dienaangaande nog geen verzoeken zijn ontvangen, doch dat het op geen bezwaren stuit, om over de mogelijkheid tot uitbreiding overleg te plegen met de Directie van de Gemeentebe drijven te Roosendaal. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt sluit de Voorzitter de vergadering met de christelijke groet. De/RAAD voornoemd

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 15