14. De Voorzitter antwoordt* dat ook hem dit grote verschil niet duidelijk is, doch dat hij vermoedt, dat het vorig jaar een globale begroting is opgemaakt, terwijl thans een volledig uitgewerkte begroting wordt over gelegd. De heer Koevoets merkt op, dat de bouw van een nieuw gemeentehuis weliswaar nodig is, doch dat naar zijn oordeel het gevraagde crediet veel en veel te hoog is. Spreker verklaart van mening te zijn, dat voor de helft van het geld een behoorlijk raadhuis gebouwd kan worden en dat bij dc bouw met latere uitbreidingen rekening kan worden gehouden. De Voorzitter antwoordt, dat de ontworpen ruimten alle direct nodig zijn. Na een korte gedachtenwisseling wordt hierna overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders, zonder hoofdelijke stemming besloten de door hen gevraagde credieten voor de bouw van een gemeentehuis en een brandweerkazerne beschikbaar te stellen. De heer KOEVOETS verzoekt aantekening, dat hij geacht wil worden tegen het verlenen van deze credieten te hebben gestemd, onder opmerking, dat het een vreemde geschiedenis is, dat de raad over de beschikbaarstelling van een crediet van 5.000,voor de speeltuin breedvoerige besprekin gen heeft gevoerd, terwijl over de beschikbaarstelling van de credieten die nu aan de orde zijn geweest practisch geen aandacht besteed is. iBegrotings- 22. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging iwijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955. ■dienstjaar Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- ■1955. derhoofdelijke stemming besloten het ontwerpbesluit, nadat hiervan voor lezing is gegeven, vast te stellen. ■RONDVRAAG. Hierna vraagt de Voorzitter of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer MOERINGS brengt onder de aandacht, dat hij bij het groot aantal subsidies, dat de gemeente verleent niet heeft aangetroffen een subsidie voor de plaatselijke rijvereniging, die op hoog peil staat en dit jaar een groot concours zal organiseren, waarvan de kosten niet door de vereniging betaald kunnen worden. De Voorzitter antwoordt, dat tot heden van bedoelde vereniging nog geen verzoek om subsidie is ontvangen, zodat ook geen subsidie kan zijn toege kend. Indien de betreffende vereniging voor een subsidie in aanmerking wenst te komen kan een verzoek daartoe bij de gemeenteraad worden inge diend. De heer ROOSENDAAL brengt onder de aandacht, dat hij naar aanleiding van in de pers verschenen berichten een tekening heeft opgevraagd voor de bouw van een woning onder zeer voordelige voorwaarden en vraagt of ook voor de bouw van zodanige woningen van gemeentewege bouwgrond kan worden beschikbaar gesteld. De Voorzitter antwoord^, dat hij de indruk heeft gekregen, dat aan de bouw van een woning als door de heer Roosendaal wordt bedoeld voor belanghebbenden geen financiële voordelen zijn verbonden, zoals in de persberichten gesuggereerd wordt. Naar sprekers mening biedt de gemeen telijke bouwcredietregeling minstens even gunstige mogelijkheden voor particuliere bouwers. Spreker vestigt er vervolgens de aandacht op, dat ook voor de bouw van eerstbedoelde woningen mits deze overigens aanvaard baar zijn van gemeentewege bouwgrond beschikbaar kan worden gesteld. De heer KOEVOETS merkt op, dat naar aanleiding van een door hem onlangs in de raad gemaakte opmerking de gemeentearbeider Wagenmakers thans ge lijk is gesteld met zijn medearbeider Rijsdijk. Spreker vraagt de aandacht van burgemeester en wethouders om ook voor de overige daarvoor in aan merking komende gemeente-arbeiders meer gelijkheid in salaris te bren gen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 14