13. •Wat de ontspannitt£sj.oo«.liteiten betreft merkt spreker op, dat deze aaae*- «y» oordeel tot stand zullen moeten komen gezamenlijk door kerke lijke en wereldlijke overheid, terwijl wat de bejaardenzorg betreft wel licht een geschikte oplossing te verkrijgen is na het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis. Het tegenwoordige gemeentehuis is zeker voor dit doel geschikt. Hierna vraagt de Voorzitter of een der leden nog op-of aanmerkingen op de begrotingen heeft of deze artikelsgewijze behandeld wensen te zien. Nu dit niet het geval blijkt te zijn stelt de Voorzitter aan de orde het voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststelling van de beide begrotingen en wel: 1e. de begroting van het Gemeentelijk Woningbedrijf: de baten en lasten op een bedrag van 110.352,35 de kapitaalsinkomsten- en uitgaven op een bedrag van 57.643,65 2e. de gemeentebegroting: de gewone dienst in inkomst- en uitgaaf op een bedrag van 993.148,48 de kapitaaldienst de inkomsten op een bedrag van:2.915.987,71 de uitgaven op een bedrag van3.041.617,62 derhalve met een nadelig saldo van125.629,91 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Vervolgens wordt mede zonder hoofdelijke stemming besloten in 1956 de door burgemeester en wethouders voorgestelde en de hiervoor omschreven kapitaalsuitgaven te doen met dien verstande, dat in plaats van de Vij verstraat het Broekestraatje zal worden verbeterd, waarvan de kosten nagenoeg gelijk zijn aan die van eerstgenoemde straat, 20, Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot intrek king van het besluit van de raad dd. 25 februari 1955 tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955.(Verlening ere- diet bouw brandweerkazerne) hing crediet Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze begrotingswijziging, die betrekking heeft op de bouw van een afzonderlijke brandweergarage in te trekken, nu de plaa- nen te dezen aanzien zijn veranderd. feeschikbaar- 21. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot beschik- jstelling baarstelling van credieten voor de bouw van een gemeentehuis en een Icredieten brandweerkazerne. voor de De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en wethouders voorstellen de navolgende credieten beschikbaar te stellen: a. voor de bouw van een nieuw gemeentehuis:375.315,96 b, voor de bouw van een nieuwe brandweerkazernefi 107,042,92 De heer AKKERMANS vindt het crediet voor de bouw van een brandweerka- v eerkazernezerne voor een gemeente als deze is wel zeer hoog en vraagt zich met enige bezorgdheid af hoe dit alles gefinancierd moet worden. De Voorzitter antwoordt, dat rente en aflossing zullen moeten worden betaald uit de bedragen, die het rijk aan de gemeente uitkeert. Spreker wijst er verder op, dat de brandweerkazerne niet alleen voor brandweer doeleinden bestemd is, doch dat mede in het plan zijn opgenomen ruimten voor de organisatie bescherming bevolking. De heer VISSENBERG merkt op, dat hij op de tekeningen, die zo juist gecirculeerd hebben niet heeft aangetroffen een woning voor de con cierge. De Voorzitter antwoordt, dat de noodzakelijkheid hiervan tot heden nog niet is gebleken. De heer LUIJTEN merkt op, dat het vorig jaar voor de bouw van een gemeentehuis een crediet is gevraagd van circa 250.000,—-,terwijl thans een crediet van ruim 375.000,nodig is en stelt de vraag waaraan dit grote verschil is toe te schrijven. «Intrekking begrotings wijziging in zake verle- jbouw brand weergarage. bouw van ^en gemeen- ehuis en en brand-

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 13