12. De Voorzitter dankt de heer Moerings voor zijn compliment en doet weder kerig een beroep op de landbouwers om bij dooiweer de wegen niet met zwa re vrachten te berijden. Wethouder VERHOLEN houdt hierna een algemene beschouwing. Spreker wenst allen een zalig en voorspoedig Nieuwjaar en merkt vervolgens op, dat het hem in de rede van de Voorzitter aangenaam getroffen heeft, dat deze het zwaartepunt legt op de bouw van woningen. Ongetwijfeld zal deze activiteit op de eerste plaats door het gemeentebestuur moeten worden bevorderd. Hierna wijst spreker er op, dat het een goed gebruik is, zowel in het per soonlijk als in het maatschappelijk leven zo nu en dan terug te zien op een voorbije periode. Zulk een terugblik is niet alleen van belang om een ba lans op te maken van datgene wat in de afgelopen periode werd bereikt, doch is tevens zinvol voor het houden van een bespiegeling over de vraag hoever we gevorderd zijn op de weg naar de doeleinden die wij ons gesteld hebben. Het komt voor, dat het resultaat van deze overweging is, dat wij tot het inzicht komen, dat wij die doeleinden moeten wijzigen of wel een andere weg moeten gaan bewandelen. Uit de rede van de Voorzitter is ge bleken wat er in het afgelopen jaar tot stand is gekomen en wat er voor de toekomst op stapel staat. Of alle toekomstplannen op korte termijn zullen kunnen worden verwezenlijkt is zeer de vraag. Als men zich afvraagt v/at er in onze gemeente het meest urgent is, dan is dit zeker de woning bouw. Het grote tekort aan woonruimte baart het gemeentebestuur grote zorgen. Telkens ziet men zich geplaatst voor gevallen waarvoor haast geen oplossing mogelijk is. Het is dan ook noodzakelijk, dat aan het woningpro bleem op de eerste plaats aandacht besteed wordt. Ook aan het verenigings leven, dat in deze gemeente tot grote bloei is gekomen, zal blijvende aan dacht geschonken moeten worden. Op de bouw van een nieuw gymnastieklokaal wordt reeds circa 3 jaar gewacht. Ofschoon de plannen reeds ver gevorderd zijn, zijn de vooruitzichten van dien aard, dat dit lokaal in 1956 nog niet gebouwd zal worden. Onder deze trage gang van zaken zal zeker het ver enigingsleven gaan lijden. Wanneer van confessionele zijde hieraan niet vol doende aandacht wordt besteed, zullen door de burgerlijke overheid maat regelen getroffen moeten worden, teneinde te voorkomen, dat jongere mensen zich trachten te vestigen daar waar verschillende ontspanningsgelegenheden wel aanwezig zijn. Ook onze gemeente moet op dit terrein zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Dit is niet te bereiken alleen door voldoende sportterreinen ter beschikking te stellen, doch ook zal voor lokalen gezorgd moeten worden om alle activiteiten, ook in de wintermaanden tot ontplooiing te kunnen laten komen. Ook het bejaardenvraagstuk mag niet ver waarloosd worden. In aanmerkig is te nemen, dat cr in onze gemeente voor de ruim 500 vrouwen en mannen boven de 65 jaar geen enkele ontspannings gelegenheid of gelegenheid voor vrije tijdsbesteding aanwezig is. Het is daarom, dat het bejaardenvraagstuk bijzondere belangstelling verdient. Hiervoor is des te meer reden, omdat het merendeel der bejaarden destijds hun offer hebben gebracht ter verbetering van de onsociale toestanden die vroeger bestaan hebben.Zij hebben dan ook op wat meer levensvreugde in hun oude dag aanspraak. De Voorzitter dankt de heer Verholen voor het gesprokene, waaruit naast lofbetuigingen ook wensen blijken. Dat in de laatste jaren wat veel hooi op de vork is genomen moeten worden is toe te schrijven aan het feit, dat tegenwoordig veel tijd is gemoeid met het voorbereiden van plannen, ter wijl mede een rol heeft gespeeld het feit, dat het van het allergrootste belang is, dat plannen "klaar" liggen als gelegenheid tot uitvoering wordt gegeven. Spreker merkt vervolgens op, dat het te betreuren is, dat het gymnastieklokaal nog steeds niet gebouwd is. De aanwezigheid van het lokaal zal voor de jeugd van grote betekenis zijn met het oog op een ver antwoorde vrije tijdsbesteding. Vertrouwd wordt, dat dit lokaal m de loop» van 1956 tot stand zal komen. Het gemeentebestuur zal op bespoediging van de totstandkoming van het lokaal blijven aandringen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 12