De Voorzitter antwoordt, dat, indien een dienst voor maatschappelijke zorg in het leven wordt geroepen de zaken meer ambtelijk behandeld kun nen worden. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten aan deze begroting goedkeu ring te verlenen en voor het jaar 1956 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 60,000, yaststelling 19. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vast- yegroting stelling van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en van Bern.Woning- de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. i)edrijf en De Voorzitter vraagt of de commissie in wier handen deze begrotingen yemesntebe- in de vorige vergadering zijn gesteld ter fine van onderzoek en rapport fcroting voor zich van haar taak heeft gekweten. liet dienst- De heer AKKERMANS, lid en voorzitter van gemelde commissie rapporteert ij aar 1956. dat de commissie, bestaande uit de heren Vreugde, van Rijsbergen en hem zelf, beide begrotingen op 1 februari j.l. aan een onderzoek heeft on derworpen en deze in orde hebben bevonden, zodat hij namens de commissie voorstelt, zowel de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf als de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956 vast te stellen zoals deze door Burgemeester en Wethouders zijn opgemaakt. Spreker vestigt or vervolgens de aandacht op, dat hem bij het gehouden onderzoek is gebleken, dat de gemeentebegroting maar juist sluitend is- gemaakt kunnen worden, zodat naar zijn oordeel het college van burgemees ter en wethouders met het doen van uitgaven omzichtig tewerk zullen moeten gaan, teneinde de zelfstandigheid van de gemeente te kunnen be waren. Het zou, naar sprekers menin- te betreuren zijn, dat de toestand van armlastigheid voor de gemeente zou intreden. De Voorzitter antwoordt, dat in de afgelopen jaren bij herhaling ge bleken is, dat "zuinige" gemeenten de dupe worden en ver achterblijven bij gemeenten die niet de zuinigheid betrachten. Hierna deelt de Voorzitter mede, dat burgemeester en wethouders voor stellen in 1956 de volgende kapitaalsuitgaven te doen: 1e. steenslag en teerbehandeling van de volgende wegen: St.Maartensstraat5.694, Slotstraat.2.132, Vijver straat.2,242, Kromstraatje5-473, Elleboogstraat4.901 Totaal=|0,462,-- 2e. verbetering met puin van de volgende wegen: Vijver straat4.046, Strijpdreef4.500, Noordhoeksestraat6.588, Bremswegje......... 6.233, Nieuwe weg. 14.756 Totaal:..../ 36.123, De heer VREUGDE merkt op, dat er naar zijn oordeel meer reden aanwezig is om in plaats van de Vijverstraat het Broekestraatje te verbeteren,dat in zeer slechte toestand verkeert. De Voorzitter antv/oordt, dat het naar zijn oordeel op geen bezwaren stuit dat de verbetering van het 2e gedeelte van de Vijverstraat wordt uitgesteld en dat daarvoor in de plaats komt het Broekestraatje, daar de kosten niet noemenswaard hoger zullen zijn. De heer MOERINGS brengt namens de agrarische bevolking dank voor de bui tengewoon goede toestand, waarin ook de landwegen verkeren. Spreker ver zoekt er op toe te zien, dat bij het invallen van de dooi na een vorstpe riode de wegen niet worden stukgereden.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1956 | | pagina 11