I K 'f*r Toekenning ver goeding aan P.J De Beukelaer voor controle vermakelijkheids belasting Vaststelling verordening hef f'ing 150 opcen ten hoofdsom perf bel.belasting jaar 1947/48. Goedkeuring be grooting Burger lijk Armbestuur dienstjaar 1947. Vaststelling be groot ingen dienst jaar 1947 en vast stelling vergoe ding art.1015e lid, der L.O.Wet 1920 voor dat jaar. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan P.J. De Beukelaer, controleur in algemeenen dienst, die door hen is aangewezen als controleur op arbeidsovereenkomst van de vermakelijkheidsbelasting, behoudens goedkeuring door Gedeputeerde Staten, hem hiervoor een jaarlijksche vergoe ding te verleenen van 250, Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten 6. Voorstel van Burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststelling van een verordening op de heffing van 150 opcenten op de hoofdsom der personeele belastingvoor het b .lastingjaar 1947/48. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming hiertoe besloten. 7. Goedkeuring van de begrooting van het Burgerlijk Armbes voor het dienstjaar 1947. De Voorzitter merkt op dat Burgemeester en Wethouders voor stellen aan de begrooting, sluitende in ontvangst en uit gaaf op een bedrag van 33.748,waarin begrepen is een gemeentelijk subsidie van 30.000,goedkeuring te verleenen. De Heer Luijten vraagt of de armlastigen tegen ziekte ver zekerd zijn. De Voorzitter antwoordt, dat uit een ingestel onderzoek is gebleken, dat de premies voor een dergelijke verzekering dermate hoog zijn, dat hieraan bezwaarlijk kan worden begonnen. De Heer van Rijsbergen vraagt of het gemeentelijk subsidie niet kan worden verlaagd door een verplichte invoering van een verzekering tegen tuberculose. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid die onge twijfeld van groot belang is, bij het Wit Gele Kruis in onderzoek is. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Vaststelling begrooting Gem. Elec. bedrijf en gemeentebe- grooting voor het dienstjaar 1947 en vaststelling vergoe ding, bedoeld in artikel 101, 5e lid, der 1.0. Wet 1920 voorde bijzondere scholen voor het dienstjaar 1947. De Voorzitter vraagt of de commissie in wier handen déze begrootingen in de vorige vergadering zijn gesteld ter firn van onderzoek en rapport, zich van haar taak heeft gekwete De Heer van der Vorst, lid en voor-zitter van gemelde com missie rapporteert, dat beide begrootingen op 29 Januari 1947 zijn onderzocht en in orde zijn bevonden, zoodat hij namens de commissie voorstelt tot vaststelling van deze begrootingen over te gaan en wel: a. voor wat de begrooting van het gemeentelijk electrici- teitsbedrijf betreft de baten en lasten op een bedrag van 40.607,58, de Kapitaalsinkomsten en -uitgaven op een bedrag van respectievelijk 2.105,58 en 17.311,43, derhalve met een nadeelig saldo van 15.205,85. b. voor wat de gemeentebegrooting betreft de inkomsten en uitgaven van den gewonen dienstcp 319.125,89, de inkom sten en uitgaven van den Kapitaaldienst op 250.904,98 De Voorzitter vraagt of een der leden artikelsgewijze be handeling van deze begrootingen verlangt. Aangezien geen der leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt en ook geen op- of aanmerkingen heeft, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van de commissie besloten. Rondvraag Voorts wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders besloten het be drag der vergoeding, bedoeld in artikel 101 der L.O.Wet 1920 voor het jaar 1947 vast te stellen op: a. voor het gewoon lager onderwijs 12,- per leerling en b. voor het voortgezet gewoon lager onderwijs 00 ƒ.17,09 per leerling. De Voorzitter vraagt of een der leden nog iets in het belang I van de gemeente te vragen of mede te deelen heeft. De Heer Janssen vraagt waaraan het toe te schrijven is, dat in deze gemeente in tegenstelling met vele andere gemeenten I zoo weinig extra brandstof is verstrekt aan getroffenen. De Voorzitter antwoordt, dat volgens de gegeven aanwijzingen alleen voor bunkerbewoners en dergelijke extra brandstoffen mochten worden aangevraagd. In deze gemeente zijn 50 eenheder.! aangevraagd, wat reeds aan den ruimen kant was. Wederom heeft de ervaring geleerd, dat het verstandiger is om in de toekomst een nog royaler standpunt in dezen in te nemen. De Heer Janssen vraagt vervolgens hoe lang de maatschappij voor sloopwerken te Stampersgat nog over haar tereinen kan b sschikken. De Voorzitter antwoordt, dat dit afhangt van den bouw van woningen ter plaatse en de uitvoering van het wederopbouw- plan van Stampersgat. De Heer Paantjens merkt op, dat er de vorige week in deze gemeente vet gedistribueerd is en vraagt of hieraan voldoende bekendheid is gegeven en waaraan het toe te schrijven is dat sommigen wel en anderen niet hiervoor in aanmerking zin gekomen. De Voorzitter antwoordt, dat eildegenen die overbruggings— I uitkeering ontvingen of in ondersteuning waren bij het Bur- I gerlijk armbestuur voor verstrekking van vet in aanmerking kwamen. Aangezien de eerste categorie weinig belangstelling voor het vet had is ook aan een aantal particulieren die niet in aanmerking kwamen vet verstrekt, wat eigenlijk niet de bedoeling was, doch ten gevolge van een misvatting toch is geschied. De Heer Vreugde vraagt om in den vervolge bij gladheid der wegen zand te strooien De Voorzitter antwoordt, dat aan den gemeenteopzichter op dracht is verstrekt om in de toekomst zorg te dragen, dat voor dit doel zand beschikbaar is. De Heer Vreugde merkt vervolgens op, dat hij in een vorige vergadering reeds verzocht heeft om 's Zondajagsmorgens de Straatlantaarns te laten branden, wat echter tot heden nog niet is geschied. De voorzitter antwoordt, dat hij deze aangelegenheid met den Directeur van het bedrijf zal bespreken. Vervolgens verzoekt de Voorzitter enkele ogenblikken stilte in acht te nemen naar aanleiding van het zooeven ontvangen telegram, dat sergeant J. Kuppens uit deze gemeente op 1 Februari 1947 in de omgeving van Palembang in Ned. Oost Indie is gesneuveld, daarbij de hoop uitsprekende dat Goö hem genadig moge zijn. Aangezien verder niets meer Je behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de verga dering met den Christelijken groet. DE RAAD VOORNOEMD De Secretarisfi De Voorzitter, nêli de r "typ.: PB. coll.jffip /OS-

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1947 | | pagina 3