194o. ff Verhuur boomgaard 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan aan fruitkwekerij tot verhuur van de boomgaard, gelegen achter de ambtswoning "Het Hof". van de burgemeester aan de Fruitkweker 13 Het Hof alhier, voor de tijd van 2 jaar, ingaande 1 Januari 1948. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt, behoudens goedkeuring door Gedeputeerde Staten dezer provincie en de pachtkamer te Zevenbergen tot deze verhuur besloten tegen een jaarlijkse huurprijs van f.350,-» zijnde f. 50,- meer dan de thans geldende huur. Aankoop gronden woningwetbouw. Aanbieding reke ningen dienstjaar Aanbiedingen be grotingen dienst jaar 1948. 5 Voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot aankoop van gronden voor de bouw van woningwetwoningen. De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en Wethouders voor stellen, met intrekking van het raadsbesluit van 1 October 1947, over te gaan tot aankoop van de hierna omschreven gronden, die nodig zijn voor de bouw van woningwetwoningen: het ^kadastrale perceel sectie B N0.1687, groot 1 H. A. 45 a* en 12 c.a. van de Erven A.J. de Baat teOud-Beij erland voor de som van f.14.191,60» b. te Oud-Gastel: Ie. 80 c.a. tuingrond van sectie D No.229, eigendom van de Wed.C.Hack-van Meer, alhier, voor de som van f.120; 2e. 390 c.a. tuingrond van sectie D No.334 eigendom van N. A. den Ronden, alhier, voor de som van f.585,-. Voorts brengt de Voorzitter onder de aandacht, dat Burge meester en Wethouders voorstellen wegens vergoeding voor ne- venschade uit te keren aan de onder b. 1 en 2 vermelde per sonen respectievelijk f.585 ©n f.380,-. Ten slotte merkt spreker op, dat de aankoop van 864 c.a. tuingrond van de Gereformeerde Gemeente te Oud-Gastel voor een bedrag van f.2592, waartoe eveneens besloten is in ae vergadering van 1 October 1947 niet kan doorgaan, daar ge bleken is dat een gedeelte van deze grond eigendom is van Gravin de Chambure, Geb. Cuijpers, Marie Louise Jeanne Adri- enne, zodat alsnog met de eigenares in overleg moet worden Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 6. Aanbieding van de gemeenterekening en van de rekening var het gemeentelijk electriciteitsbedrijfover het dienstjaar De^Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en Wethouders ter -voldoening aan het bepaalde in de artikelen 256 en 265 van de gemeentewet overleggen de gemeenterekening en de rekening van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf,- over het dienst jaar 194b, met alle daarbij behorende bescheiden. 7. Aanbieding van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf en van het ge meentelijk woningbedrijf, voor het dienstjaar 1948. De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en Wethouders ter voldoening aan de artikelen 238 en 253 VRn de gemeentewet overleggen de gemeentebegroting en de begrotingen van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf en van het gemeentelijk woningbedrijf voor het dienstjaar 1948. Vn- Op verzoek van de Voorzitter verklaren de Heren Luijten,ko- nings en Faantjens zich bereid deze begrotingen aan een on derzoek te onderwerpen om hierover in de volgende vergade ring rapport uit te brengen. Herstel bezet- 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om ingevolge arti- tingsschade kei 72 van de L.O.Wet 1920 gelden beschikbaar te stellen voor R.K.Jongens- het herstel van de bezettingsschade aan de R.K.Jongensschool school en R.K. en de R.K.Meisjesschool te Oud-Gastel. Meisjesschool De Voorzitter merkt op, dat Burgemeester en Wethouders voor aart.72 L.O.Wet stellen dit verzoek in te willigen, nu van Gedeputeerde Staten 1920). de mededeling is ontvangen dat hiertegen geen bezwaren bestaan. Spreker vestigt er voorts de aandacht op, dat de beslissing op dit verzoek niet binnen de wettelijke termijn genomen is kunner worden, daar het onderzoek eerst half December is beëindigd. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Benoeming A.J. van Kaam gemea>-9. Voorstel van Burgemeestepfen Wethouders om A.J.van Kaam, teopzichter in gemeenteopzichter in tijdelijke dienst, alhier, met ingang vaste dienst, van 1 Januari 1948 te benoemen in vaste dienst op een jaar wedde van f.2985,- en diens pensioengrondslag vast te stellen op f. 2185,-. Na gehouden schriftelijke stemming blijken te zijn uitgebracht op de Heer A.J. van Kaam, alhier, 11 stemmen, terwijl 1 stem briefje blanco is gelaten, zodat de Heer van Kaam met ingang van 1 Januari 1948 ie benoemd als gemeenteopzichter in vaste dienst op een jaarwedde van f. 2985,- en een pensioengrondslag van f. 2185,-. Rekening-cou- 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om voor het jaar fant-overeen- 1948 met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een rekening komst N.V.Bank courant-overeenkomst aan te gaan. Ned.Gemeenten De Voorzitter brengt onder de aandacht, dat Burgemeester en voor het jaar Wethouders voorstellen met gemelde bankinstelling, behoudens 1948. goedkeuring door Gedeputeerde Staten en accoord-verklaring door deze bankinstelling een rekening-courant-overeenkomst aan te gaan tot een maximum-bedrag van f. 378.444,88, zijnde 1 voor de gewone uitgaven f. 74.444,88 en voor de buitengewone uitgaven f. 304.000,-. Spreker merkt voorts op, dat het bedrag van de buitengewone uitgaven belangrijk hoger is dan het vorig jaar hieraan toe te schrijven is, dat Burgemeester en Wethouders voornemens zijn in de loop van 1948 verschillende kapitaalswerken te la ten uitvoeren, waaromtrent de raad tijdig definitieve voorstel-5i len zullen bereiken. 1 Overeenkomstig het voorstel van Burgemeestenfen Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, nadat de Voorzitter} een overzicht heeft gegeven van de vermoedelijke kapitaalsuit- H gaven. Verlening mach-11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om hen te machtigen! tiging verhu- de daarvoor in aanmerking komende verhuringen, verpachtingen ringen, verko- en verkopingen in 1948 te doen. pingen en ver— Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten deze machtiging aan I pachtingen voor Burgemeester en Wethouders te verlenen. het jaar 1948. >J Vaststelling 12.Voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot t verordening op-vaststelling van een verordening op de heffing van 150 opcenten; centen hoofdsomop de hoofdsom der personele belasting voor het dienstjaar personele belas-1948/49. jting belasting Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders jaar 1948/49. wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze verordening vast te stellen. nb

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1947 | | pagina 21