Tegemoetkoming reiskosten zoon tje J.Jagt. e. Schrijven van J.Jagt, kantoorbediende, te Stampersgat d.d. 11 November 1946 houdende verzoek om een vergoeding uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het vervoer van zijn zoontje Johannes naar en van de school voor bijzonder buitengewoon lager onderwijs voor jongens te Roosendaal. De Voorzitter merkt op, dat op grondvan de gezins en finan cieele omstandigheden van aanvrager Burgemeester en Wethou ders voorstellen aan verzoeker onder de gebruikelijke voor waarden een tegemoetkoming in de reiskosten per autobus va de B.B.A. te verleenen toteen bedrag van 50$ der werkelijk kosten, zulks met ingang van den dag waarop het schoolbezo is aangevangen. De Heer Heijnen brengt onder de aandacht, dat het hem alle zins billijk wil voorkomen aan aanvrager die reeds geruime tijd ziek is het volle bedrag der reiskosten te vergoeden Spreker is van oordeel, dat er alles voor te zeggen valt, dat in alle gevallen de werkelijke kosten vergoed worden, daar in deze gemeente nu eenmaal niet alle gewenscht onder wijs kan worden genoten en dientengevolge de ouders verplii zijn hun kinderen in omliggende gemeenten naar school te laten gaan. De Voorzitter antwoordt, dat de gemeente niet bevoegd ié oi in alle gevallen de kosten van vervoer voor haar rekening nemen. De Heer Heijnen stelt voor om Jagt het geheele bedrag der reiskosten te vergoeden, zulks op grond van de ziekte van aanvrager. Dit voorstel wordt niet ondersteund. Het voorstel van Burgi meester en Wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. f. Schrijven van Adr. Ribbens, timmerman, alhier, d.d. 24 i? uBx- jj.u. October 1946 houdende veraoek om een vergoeding uit de ge- Net 1920 ARibbens meentekas te mogen ontvangen voor het vervoer van zijn doe! tertje Liza naar en van een school voor bijzonder uitgebre lager onderwijs te Roosendaal. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt op grond van de gezins- en financieele omstandighede van aanvrager besloten aan verzoeker, onder de gebruikelij voorwaarden, een tegemoetkoming in de reiskosten per auto bus van de B.B.A. te verleenen tot een bedrag van 50$ van werkelijke kosten, met dien verstande, dat deze tegemoetko ming slechts zal worden uitgekeerd over het tijdvak van 1 januari 1946 tot 1 September d.a.v., daar de leerverplich ting van het kind op laatstgenoemden datum is geëindigd. Afwijzende beslis-g. Schrijven van Adr. Jansen, arbeider, alhier, d.d. 2 Dec sing verzoek A. 1946 houdende verzoek om een vergoeding uit de gemeentekas Jansen om vergoe-^ te mogen ontvangen voor het vervoer van zijn dochtertje Ge: ding reiskosten. Jina naar en van de school voor bijzonder buitengewoon lag onderwijs voor meisjes te Roosendaal. Op grond van de gezins- en financieele omstandigheden^van aanvrager stellen Burgemeester en Wethouders voor afwijzen! op dit verzoek te beslissen.Overeenkomstig dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. legemoetkoming art .13 der L.O.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1946 | | pagina 16