r Bh Vaststelling ver goeding art. 101 L.O. Wet 1920, over 1944. Aanvraag Rijks voorschot nood- won ingbouw Verordening art. 4 bioscoopwet. 3. Vaststelling van de vergoeding ingevolge artikel 101 van de Lager onderwijswet 1920, over 1944. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders worct zonder hoofdelijke stemming besloten deze vergoeding als volgt vast te stellen: a. R.K. Jongensschool te Oud- Gastel g.l.o. 361 x f 8,30 f. 2.996,30 v.g.l.o. 47 2/3x f 9,71 462,84 b. R.K. Meisjesschool te Oud- Gastel g.l.o. 355 x f 8,30 2.946,50 v.g.l.o. 68 x f 9,71 660,28 c. R.K. Jongensschool te Stamoersgat g.l.o. 111 2/3 x f 8,30 926,83 v.g.l.o. 21 x f9,71 a 203,91 d. R.K. meisjesschool te Stampersgat g.l.o. 95 2/3 x f 8,30 794,03 v.g.l.o. 23 1/3 x f 9,71 3 h 226,57 4. Aanvraag rijksvoorschot noodwoningbouw. Nadat de Voorzitter onder de aandacht heeft gebracht, dat de Minister van Openbare Werken in een onlangs gehouden vei gadering heeft medegedeeld, dat er kan6 bestaat dat in pias van 90^, zooals oorspronkelijk in de bedoeling lag het geheele exploitatie tekort van de noodwoningen voor rekenir. van het Rijk zal worden genomen, wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming besloten aan het Ooilege van Algemeene Commissaris voor den Wederopbouw te s Gravenhage ter financiering van de koeten van den noodwoningbouw een rijksvoorschot aan te vragen van f. 85.500, 5. Vaststelling verordening artikel 4 der bioscoopwet De Voorzitter merkt op dat Burgemeester en 'Wethouders voor stellen over te gaan tot vaststelling van een verordening, als bedoeld in artikel 4 van de Bioscoopwet, met betrekking tot het bezoeken van openbare bioscoopvoorstellingen door personen beneden den leeftijd van 14 jaren. De Heer Akkermans vraagt of het geen aanbeveling verdient om den leeftijd van 14 jaar hooger te stellen, daar het hem wil voorkomen, dat de strekking van verschillende films van dien aard is, dat deze ongeschikt zijn, ook voor jeug dige personen boven dien leeftijd. De Voorzitter antwoordt, dat het gebruikelijk is om in een verordening als thans aan de orde is den leeftijd van 14 jaar te stellen en vestigt er voorts de aandacht op, dat alle films die vertbond worden de z.g. zuidelijke nakeurinj moeten ondergaan, zoodat niet behoeft te worden gevreesd dal films van minder gehalte vertoond zullen worden." Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten. Aanbieding begroo^-6. Aanbieding van de gemeentebegrooting en van de begrootinf tingen dienstjaar van het Gem. Elec. bedrijf, voor het dienstjaar 1946. 1946. Op de vraag van den Heer Luijten of het in de bedoeling ligt om, zooals voorheen het geval was, de begrootingen onder de leden te laten circuleeren, antwoord de voorzitter dat dit met het oog op den korten tijd die beschikbaar is dit jaar niet mogelijk is-. Overeenkomstig het verzoek van den Voorzitter verklaren de Heeren van Keep, Vreugde en Uitdewilligen zich bereid de begrooting aan een onderzoek te onderwerpen en hierover in de volgende vergadering rapport uit te brengen. - Op - Begrotings wijzigingen dienstjaren 1944 en 1945 Rondvraag Op voorstel van den Voorzitter wordt vervolgens zonder hoof delijke stemming besloten aan de agenda toe te voegen punt 7; 7. Wijzigingen gemeentebegrooting en begrooting Gem. Elec. bedrijf voor de dienstjaren 1944 en 1945. Na voorlezing van de ontworpen besluiten met de daarbij behoorende memories van toelichting, vraagt de Heer Akkermans of de schade bekend is, die aan het electrisch net is ont staan ten gevolge van de oorlogshandelingen. De Voorzitter antwoordt, dat de schade erg meevalt, daar een groot gedeelte van een koperdraad behouden is gebleven, die ns. een speciale behandeling in een fabriek te Delft weder bruikbaar zal zijn voor het bovengrondsch net. Voorts wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan de ontworpen wijzigingsbesluiten goedkeuring te verleenen. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te deelen heeft De Heer Luijten vraagt of niet bevorderd kan worden, dat aan kinderen die per autobus van de B.B.A. vervoerd worden naar en van een school in een omliggende gemeente reductie op de tarieven toegestaan wordt. De Voorzitter antwoordt, dat Burgemeester en Wethouders juist dezer dagen aan de directie van de B.B.A. verzocht hebben om weder tot invoering van maandkaarten voor school kinderen over te gaan. Aangezien niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met den Ohristelijken groet. De Tijdelijke Raad voornoemd, De Secretaris, De Voorzitter, Typ B. Coll.:^

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1945 | | pagina 4