GEMEENTE NIEUW VOSSEMEER Bi.ilage 9 De raad der gemeente Nieuw-Vossemeer; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 1974; mede gezien het advies van het Centraal Orgaan; gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 janu ari 1974 en 6 februari 1974; mede gelet op artikel 170, 1e lid, der Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE SALARISVERORDENING JULI 19S5 vastgesteld bij raadsbesluit van 2 september 1966 en sindsdien gewijzigd. Aortikel 1 In artikel 2, lid 2, worden de bedragen 1.140,en 570,respectieve lijk vervangen door 1.164,en 582, Artikel 2. In artikel 6, lid 4, wordt inplaats van commies gelezen adjunct-commies. Artikel 3. In artikel 8, lid 1, wordt het bedrag van 405,vervangen door 415, Artikel 4. In artikel 13 wordt het bedrag van 985,40 per 1 januari 1974 vervangen door 1.049,10 voor 23 jaar en ouder 970,40 voor 22 jaar 891,70 voor 21 jaar 813,10 voor 20 jaar 734,40 voor 19 jaar 655,70 voor 18 jaar 577,voor 17 jaar 498,30 voor 16 jaar 419,60 voor 15 jaar Artikel 5. Bijlagen A I en A II gedagtekend 1 augustus 1973 worden vervangen door nieuwe bijlagen A I en A II gedagtekend 1 januari 1974, Artikel 6. De verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1974. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Nieuw-Vossemeer van 28 maart 1974. De wethouder, de voorzitter,

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1974 | | pagina 63