4 4 De voorzitter stelt dan ook, namens het college van burgemeester en wethoudersvoorgenoemde ontwerp-struc- tuurschets wel te aanvaarden, maar dan geheel vrijblijvend. Verder stelt de voorzitter dat de gemeente Nieuw-Vosse- meer zelf een geheel nieuw structuurplan heeft waarmee men voor vele jaren is geborgen. Wat de kostenverdeling betreft vindt de voorzitter en ook het college van Burgemeester en wethouders het een pijnlijke zaak om nu nog maar weer eens een nog hoger be drag te gaan betalen,zoals door de regio wordt gevraagd, temeer daar reeds f.3100,door Nieuw-Vossemeer is be taald De voorzitter brengt hierbij ter tafel de brieven van 8 februari 1971,gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom en aan het overlegorgaan regio Bergen op Zoom, en wil dan ook voorstellen met het reeds betaalde bedrag van f.3100,te volstaan. De heer Rijnberg vindt het voorstel van burgemeester en wethouders juist en staat hier volkomen achter. De heer A.P.Hommel vraagt of er ook een overleg-situatie is geweest en vraagt zich af waarom er zo door de regio Bergen op Zoom gehandeld kon worden. De voorzitter wil hierover graag het woord geven aan wethouder van den Hoogen,die bij de besprekingen aanwezig is geweest. De heer van denHoogen licht deze kwestie dan nader toe en stelt dat hij in 1971 bij een bespreking is geweest, en waarin toen werd gesteld dat er i^ts meerdere kosten zouden zijn,maar wist niet hoeveel. De voorzitter kan dan ook niet anders stellen dan dat er van de kant van het overlegorgaan regio Bergen op Zoom een zeer slordige crediet-bewaking is geweest en dat dit ook het standpunt is van de beide wethoudersdie er het meest bij betrokken zijn geweest. De heer A.P.Hommel vindt,na deze uiteenzettinghet stand punt van burgemeester en wethouders juist,te meer daar in de regio Bergen op Zoom het structuurplan van Nieuw—Vosse— meer genoegzaam bekend was,er zo goed als niets van heeft overgenomen in hun strctuurschets en dan toch met zo'n hoge rekening Komen.Dat vindt de heer A.P.Hommelbrutaal mag hij niet zeggen,toch wel vergaand. De heer Richters is het hiermede volkomen eens. De heer A.P.Hommel vindt dat hier blijkt dat er aan de regiosamenwerking toch wel het een en ander mankeert. De voorzitter stelt echter dat het alleen deze kwestie betreft, want het overleg verder in de regio vindt de voorzitter allerplezierigst en hij komt er graag.Hij vindt echter dat men zich,wat deze kwestie betreft, zich opstelt, zoals men zich op moet stellen; en al is men nog zo'n kleine gemeente,men heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, aldus de voorzitter. De heer A.P.Hommel is het hierna met deze kwestie eens. De voorzitter stelt nogmaals dat Nieuw-Vossemeer helemaal geen behoefte had aan deze structuurschets en vindt dat men al ver is gegaan door destijds f.3100,als een van de eerste gemeente, te betalen. Hierna wordt,zonder hoofdelijke stemming besloten: I. de structuurschets regio Bergen op Zoom vrijblijvend te aanvaarden; II.de kosten voor de gemeente Nieuw—Vossemeer beperkt te houden tot de reeds betaalde f.3100, •\.W :-q r:;^- 1, V V-

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 93