Bijlage 1 Heren leden van de gemeenteraad van Kieuw-Vosseraeer, Wij zijn hier vandaag op dit vroege uur bijeengekomen om als gemeenteraad, als hoofd van de gemeente Nieuv-^ossemeer, officieel stil te staan bij het zilveren regeringsjubileum van onze koningin,Koningin, Juliana heeft, niemand zal het ontkennen, een hoge opvatting van haar belangrijke taak. De taak, die zij vervult is er een, die - bij ai xvat er zoal over geschreven wordt - als regel maar slecht wordt begrepen. Koningin Juliana regeert, maar wat houdt dat regeren nu eigenlijk in. Het betekent voor de meeste Nederlanders weinig meer dan linten doorknippen of gebouwen openen. Dit bijna nationale misverstand vloeit eigenlijk rechtstreeks voort uit de ministeriële verantwoorde lijkheid, zoals di'e in Nederland geldt. In dit opzicht bepaalt artikel 55 van onze Grondwet het volgende: "De koning is onschend baar, de ministers zijn verantwoordelijk"In deze simpele regels ligt de hele betekenis van het koningsschap in onze democratie besloten. De koning, lees de koningin, is onschendbaar. Dit betekent niets anders dan dat de koningin niet ter verant woording kan worden geroepen voor regeringsdaden. De ministers zijn en blijven verantwoordelijk voor het gevoerde belèid. Zij zijn het, die de daden van de regering, van de kroon, dit zijn koningin 4n ministers, in de volksvertegenwoordiging, zijnde de tweede en eerste kamer der Staten-Generaalmoeten verantwoorden Dit houdt onder meer in, dat alle besluiten, die de koningin neemt, en alle wetten tevens door een of meer ministers ondertekend moeten worden. Een wet, of een koninklijk besluit zonder de hand tekening van de koningin geldt niet. Ookhet omgekeerde geldt: een wet zonder de handtekening van /dc koningin is onmogelijk. De wetgevende macht is in handen van de Koningin, ministers en volksvertegenwoordiging. De uitvoerende macht berust bij de koningin en de ministers. In de praktijk betekent zulks, dat de koningin wel degelijk een stuk invloed kan uitoefenen. Maar de ministers blijven verantwoordelijk. Professor rnrM. Belinfante heeft ooit eens geschreven, dat het sterke element in onze democratie is, dat een goede koningin alleen goed, en een kwade koningin geen kwaad kan doen. Want op het moment, dat de invloed van de koningin naar buiten komt,kan de onschendbaarheid in gevaar worden gebracht. Bij haar troonbestijging in september 19^8 sprak Koningin Juliana onder meer de volgende woorden: "Ik ben geroepen tot een taak die zo zwaar is, dat niemand, die er over heeft na gedacht haar zou willen overnemen, maar die ook zo groots is dat ik alleen kan zeggen: "wie ben ik dat ik dit mag doen?". Onze koningin heeft in de afgelopen 25 jaar duidelijk inhoud aan deze woorden weten te geven. Zij voelt zich ten nauwste be trokken bij het beleid. Zij volgt alle belangrijke ontwikkelingen op de voet. Dat doet zij vooral via zakelijke gesprekken met diegenen, die het beleid bepalen. Dat zijn speciaal de minister president, de ministers en de staatssecretarissen. Zij is op de hoogte van alle problemen; ook van die, welke binnen het kabinet leven. Zo leest zij elke week de notulen van de ver gaderingen van de ministerraad door. Daarnaast laat zij zich door alle mogelijke deskundigen op de hoogte houden.

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 83