Brandweer. De gemeentelijke vrijwillige brandweer behoefde in 1972 slechts enkele malen uit te rukken. Eenmaal voor een brand in de houten woning Julianastraat 3, die helaas uitbrandde. Een aktie voor het getroffen gezin J Brands bracht een bedrag vari 1,361,— op. De commandant van de brandweer, de heer A. Jacobs, moest in verband met zijn gezondheid als zodanig terugtredenk Van hem werd op waardige wijze afscheid genomen, waarbij hem, voor zijn vele verdiensten op diverse terreinen van het maatschappelijk leven, de ere—medaille van de gemeente Nieuw-Vossemeer in zilver werd uitgereikt* Daarbij was het gehele brandweerkorps aanwezig. Dit korps oefent sinds enkele maanden zeer frekwent onderleiding van de heer Wijn, vari de regionale brandweer Roosendaal, De op komst op de oefening is goed, Bovendien volgen diverse leden van het korps regelmatig cursussen voor het behalen van een hogere rang. Door deze cursussan verhogen zij hun bekwaamheid als brandweerman, hetgeen het gehele korps na tuurlijk zeer ten goede komt. Planologie, In 1972 werden de bestemmingsplannen "Boerengors" en "A.M. de Jongpark" door gedeputeerde staten van Noord—Brabant goedgekeurd. De frisheid en fraaie op zet van deze plannen trokken de aandacht, zelfs zo, dat deze plannen bij de opening van het nieuwe provinciehuis in dat huis tentoon werden gesteld, als voorbeeld van goede, eigentijdse planologie. Het is thans aan ons, deze plannen te verwezenlijken. Ten aanzien van het plan "Boerengors" is daarmede inmiddels begonnen. Dit plan is in 1972 reeds voor een gedeelte bouwrijp gemaakt en met de bouw van de eerste woningen (17 in getal] is intussen begonnen, Plannen voor de bouw van nog eens 52 woningen (koopwoningen) zijn in gevorderd sta dium van voorbereiding, We hopen, dat met de bouw daarvan in 1973 althans oen begin kan worden gemaakt. De totale capaciteit van het plan "Boerengors" bedraagt 162 woningen. Naar wij verwachten zal ook het bestemmingsplan "A.M. de Jongpark" in 1973 aan snee komen. Dit plan heeft een capaciteit van 42 bungalows. Twee nieuwe bestemmingsplannen liggen in ontwerp voor voorover leg bij de provinciale planologische dienst. Het zijn de ontwerp-plannen Pieter van Botlantlaan(bouw van 7 grotere, alleenstaande bungalows) en "Simon Luijmesstreat", welk plan beschouwd kan worden als een consolidatie, een uiteindelijke legalisering van de bouw aan en rond evengenoemde straat. Onze nog jonge stedebouwkundige, de heer Kist van het bureau Geeneri en Oskam uit Eindhoven, werkt momenteel aan een bestemmingsplan "meldingsgebied" (natuurgebiedDit plan omvat de fraaie Rietkreek en de directe omgeving daar van, Bovendien wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor het z,g« buitenge bied van de gemeente, ter vervanging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Nieuw-Vossemeer, Het plan "Buitengebied" zal het gehele gebied - van de gemeente -

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 7