4 «4 Bijlage 11 AGENDAPUNT RAADSVERGADERING CODENR. 9 S maart 1973 -1.851.11 VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE VERGOEDINGEN EX. ART. 75 DER KLEUTERONDER WIJSWET VOOR DE R.K. KLEUTERSCHOOL OVER DE JAREN 1970, 1S71 en 1972 ElTO\ST- STELLING VAN HET VOORSCHOT OP DE VERGOEDINGSBEDRAGEN VOOR HET JAAR 1973. Aan de gemeenteraad. Bij schrijven van 2 januari 1973 verzoekt het bestuur van de r.k, kleuterschool, alhier, om een afrekening van de vergoedingen ex art. 75 der kleuteronderwijswet over 1972, en een voorschot op de vergoedingen voor het jaar 1973. Door het ministerie van onderwijs worden jaarlijks deze vergoedingen vastgesteld. Sinds de vaststelling van de vergoedingen voor 1969 was echter het ministerie ingebreke gebleven. In augustus 1972 heeft de minister eerst de vergoedingsbedragen voor 1970 en 1971 vastgesteld, alsook voor 1972. Het is derhalve noodzakelijk dat naast de vergoedingen over 1972 voor het schoolbestuur ook die over de jaren 1970 en 1971 nader worden vastgesteld. De geldende bedragen zijn voor: jaar 1970 1971 1972 per lokaal 1.410, - 1.500,— - 1.585,— pe kleuter 25,— 26,25 27,80 Aantal lokalen en kleuters volgens opgave schoolbestuur: 1970 1971 1972 109,4 105,7 105,7 Vast te stellen vergoedingsbedragen jaar 1970 1971 1972 per lokaal 44 x 1.410,- 4-| x 1.500,- 44 x 1.585,- 6.345,— 6.750,— 7.132,50 per kleuter 109,4 x 25,— 2.735,— 105,7 x 26,25 - 2.774,62 105,7 x 27,80 2.938,46 De reeds door het schoolbestuur genoten bedragen: jaar voorschot per lokaal 1970 5.805,— 1971 - 6.020,— 1972 -7.132,50 jaar voorschot per kleuter 1970 2.500,88 1971 - 2.592,50 1972 - 2.919,— vastgesteld bedrag per lokaal 6.345,— - 6.750,— - 7.132,50 bij te betalen aan schoolbestuur 540,— - 730,— vastgesteld bedrag per kleuter 2.735,— - 2.774,62 - 2.938,46 bij te betalen 234,12 - 182,12 19,46 K

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 51