Artikel 14 Ontslag De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde hun ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter. Artikel 15 Vergade ringen 1Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste vijf leden daartoe tot de voorzitter schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten. Ingeval de voorzitter aan een beslissing of een verzoek tot het houden van een vergadering binnen één maand geen gevolg geeft, zijn de overige leden van het bestuur, die om het houden, van een vergadering hebben ver zocht, bevoegd het algemeen bestuur in vergadering bijeen te roepen. 2. Artikel 47 met uitzondering van de laatste zin van het derde lid en de arfcxke]£n48, 52, 54 tot en met 58 en 72 van de gemeentewet zijn ten aanzien van ver gaderingen, beraadslagingen, besluiten en stemmingen door het algemeen bestuur- van overeenkomstige toepassing in die zin, dat voor "de raad" en "de burgemeester" wordt gelezen onderscheidenlijk "het algemeen bestuur" en "de voorzitter", een en ander behoudens het bepaalde elders in deze regeling. 3. Het algemeen bestuur kan in het reglement van orde voor zijn vergaderingen nadere regels stellen betreffende de in het tweede lid bedoelde onderwerpen. B. DAGELIJKS BESTOUR Artikel 16 Samenstelling 1Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: a. vijf leden, benoomd door het algemeen bestuur uit de in artikel 1G, eerste lid, sub a, b en c. bedoelde leden van dit bestuur; b. het in artikel 10, eerste lid, sub d, bedoelde lid van het algemeen bestuur; c. het in artikel 10, eerste lid, sub e, bedoelde lid van het algemeen bestuur;

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 37