4 - HOOFDSTUK II Doel en vorm van de samenwerking Artikel 7 Doel 1Deze regeling heeft tot doel het oprichten en in stand houden van een bestuursacademie, met als taak; a. het verzorgen van opleiding en vorming tot het beroep van ambtenaar voor de lokale, regionale en provinciale bestuursdienst; b. het verzorgen van cursussen tot het aanvullen en op peil houden van de kennis van lagere, middelbare en hogere ambtenaren van de loKale, regionale en provinciale bestuursdienst c. het verrichten van studies en onderzoek, alsmede het treffen van alle andere maatregelen, die in verband met het gestelde onder a, en b. nodig zijn. 2. De in het eerste lid omschreven taak kan zich mede richten op leden van bestuurscolleges van de aldaar genoemde lichamen. Artikel 6 rechtspersoon 1Voor de verwezenlijking van het in artikel 7 omschreven doel wordt een rechts persoonlijkheid bezittend lichaam gevormd: "de Bestuursacademie Noord-Brabant". 2. Het lichaam is gevestigd in de gemeente Tilburg.

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 34