GEMEENTE N 1 E U W-V O S S E M E E R Bijlage 29 De raad der gemeente Nieuv-Yossemeer; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 decem ber 1973; besluit de verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting in de gemeente Nieuw-Vossemeervastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1972 an sindsdien gewijzigd, te wijzigen alsvolgt: Artikel_l^ In artikel h wordt inplaats van"zesenzestig procent" gelezen "een en zeventig procent". Artikel 2. Deze verordening wordt voor het eerst toegepast over het belastingjaar 197^. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Nieuw-Vossemeer van 27 december 1973. de wethouder, de voorzitter,

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 156