AGENDAPUNT 18 RAADSVERGADERING 27 december 1973 Bijlage 77 CODENR. -1.71k VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE TARIEVEN DER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN AAN DE GEMEENTERAAD. Bij circulaire van 30 juli 1973, FV73/U659, geeft de minister van Binnenlandse "aken nieuwe normen ten aanzien van de ge meentelijke belastingen voor gemeentendie een aanvullende uit kering uit het gemeentefonds verzoeken. Voor 197^ zullen de volgende minimum-normen worden gehanteerd. Straatbelasting 29/k van de kadastrale opbrengst voor gebouwde eigendommen ih-j van de kadastrale opbrengst ongebouwde eigendommen; Rioolbelasting 75»per aansluiting per jaar* zonder zuivering; Reinigingsrechten hOper emmer voor tweemaal ophalen; Opcenten personele belasting 29k opcenten.. De overige belastingen dienen met 8 te worden verhoogd en de retributies met 11,5 Daar onze gemeente voor 197^ wederom een beroep zal moeten doen op een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds, zullen de plaatselijke belastingen conform voornoemde normen moeten worden herzien. Dit betekent dat de straatbelasting met 2 resp, 1 de rioolbelasting met 5 reinigingsrecht met 3,per emmer, de opcenten personele belasting met 28 fo en de hondenbelasting met 1,50 dienen te worden verhoogd. De tarieven voor vermakelijkheidsbelasting en leges dienen tevens te worden verhoogd en aangepast. Ten aanzien van de grofvuilregeling kan worden gesteld, dat na een praktisch aangebrachte wijziging een goed functionerend systeem is opgebouwd, dat tot geen enkele klacht van de inwoners meer aanleiding geeft. De bestaande regeling kan ons inziens derhalve gehandhaafd blijven. De opbrengst van vuilniszakken voor grofvuil bedraagt 3.000,per jaar, waarvoor 12 maal (maandelijks) per jaar wordt opgehaald. Geacht kan worden dat dit financieel sluitend is, zodat geen tariefwijziging nood zakelijk is. Wij stellen u derhalve voor te besluiten conform de ter inzage liggende ontwerp—besluiten. Burgemeester en de wethouder, CKooien. wethouders van Nieuw-Vossemeer de burgemeester, A.G.O.A.Remery Nieuw-Vossemeer17 december 1973

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 154