GEMEENTE N I E U W-V O S S E M E E R B i .i lage 2 3 De raad der gemeente Nieuw-Vossemeer; overv/egende, dat in de gemeente geen openbare school voor gewoon lager onderwijs, doch wel een bijzondere school voor zodanig lager onderwijs bestaat; dat, in dit geval volgens artikel 101, vijfde lid, der lager onderwijswet .1920 vóór 1 maart van elk jaax" moet worden bepaald het bedrag, dat per leerling voor de brtokken bijzondere scholen in dat jaar als vergoeding wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 101, eerste lid, dier wet; dat, naar zijn mening, gegrond op tot dusver voor het bijzonder onderwijs in deze gemeente vereiste bedragen en op bij andere gemeenten ingewonnen inlichtingen, met hot na te noemen bedrag per leerling kan worden volstaan, aangezien dit bedrag voldoende moet worden geacht voor de redelijke behoeften van een in normale omstandigheden verkerende school; besluit het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 101, vijfde lid, der lager onderwijswet 1920, voor het jaar 197^ te bepalen op: voor g.l.o. 196,inclusief g}nnnastiekonderwijs. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van de raad voornoemd van 27 december 1973. de wethouder, de voorzitter,

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 150